Ledet idémyldring om EØS-midlene

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen inviterte relevante internasjonale aktører til idémyldring og diskusjon om EØS-midlene etter 2014 i Brussel. – Vi må investere i forskning, innovasjon, utdanning og jobbskaping, understreket Helgesen.

Statsråd Vidar Helgesen ledet rundebord-konsultasjonene om EØS-midlene i Brussel 19. juni 2014. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Spesielt inviterte representanter for EUs institusjoner, internasjonale organisasjoner, akademia, næringsliv, arbeidslivets parter og det sivile samfunn deltok på en halv dags uformelle konsultasjoner på Norges Hus i Brussel 19. juni. Formålet var å få innspill som kan være til inspirasjon i utformingen av nye EØS-midler til 15 mottakerland etter 2014.

Innovasjon, vekst og sysselsetting
Statsråd Helgesen åpnet høynivådelen av rundebordet som hadde tittelen «Hvordan stimulere til innovasjon, vekst og sysselsetting».  Han viste til at EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, Europa 2020, identifiserer tiltak for å redusere fattigdom og økt sosial inkludering og behovet for å skape vilkår for ny vekst i Europa.

- Vi deler disse prioriteringene. Altfor mange personer er uten arbeid. Altfor mange personer i alle aldre opplever fattigdom og sosial ekskludering. Vi må investere i forskning, innovasjon, utdanning, jobbskaping og næringsvennlige betingelser, sa statsråd Helgesen.

Kommissær for det indre marked og tjenester, Michel Barnier, la vekt på at Europa fortsatt er under stort press. Det er nødvendig å gjenoppbygge tilliten i finanssektoren, men man kan ikke gå tilbake til «business as usual». Vi trenger både grønn vekst og sosialt entreprenørskap, understreket Barnier.

Fem prioriterte områder
Statsråd Helgesen presenterte fem foreslåtte, prioriterte områder for EØS-midlene i programperioden 2014 – 2019:

  • Innovasjon, forskning og utdanning
  • Klima og energi og miljø, inkludert energisikkerhet
  • Justissektoren
  • Sosial inkludering og fattigdomsreduksjon
  • Kultur, sivilt samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter og friheter

Konsultasjonene i Brussel foregikk i form av tre parallelle rundebordsesjoner om mulige fokusområder innenfor tre av de foreslåtte områdene: utdanning og arbeid med vekt på lærlingeordninger og entreprenørskap; energisikkerhet og klima; migrasjon med vekt på retur og re-integrering.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fra sesjonen om energi og klima under rundebordkonsultasjonene om EØS-midlene i Brussel 19. juni 2014. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen
Fra sesjonen om energi og klima under rundebordkonsultasjonene om EØS-midlene i Brussel 19. juni 2014. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen


Situasjonen for unge i Europa

-
Norge er beredt til å bidra i innsatsen for å hjelpe unge mennesker som ikke har arbeid eller skolegang med å få et fotfeste i arbeidsmarkedet, spesielt de mest vanskeligstilte, sa statsråd Helgesen.

Rundebordet i Brussel var starten på en bred konsultasjonsprosess som vil pågå parallelt med forhandlingene om nye EØS-midler mellom EU og giverlandene Norge, Island og Liechtenstein.

Fotoutstilling om EØS-midlene
Samme dag åpnet statsråd Vidar Helgesen fotoutstillingen «Empowering Young People in Europe» som viser hvordan EØS-midlene og EU-programmet Erasmus+ bidrar til å utvikle ferdighetene til unge mennesker i Europa og stimulerer dem til aktiv deltakelse, solidaritet, inkludering og flerkulturell forståelse.

Utstillingen vises i Europakommisjonens hovedbygning, Berlaymont i EU-kvarteret i Brussel fra 16. – 30. juni og er et samarbeid mellom Europakommisjonen og Norge, Island og Liechtenstein.

Statsråd Vidar Helgesen åpnet fotoutstillingen
Statsråd Vidar Helgesen åpnet fotoutstillingen "Empowering Young People in Europe" i Europakommisjonen 19. juni 2014. Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen

 

Til toppen