Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Nøkkeltall i revidert budsjett for 2024

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før revidert nasjonalbudsjett legges frem kl. 10:45. Mer detaljerte anslag blir publisert i budsjettet.

Utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn vi la til grunn i budsjettet i fjor høst, selv om renten virker innstrammende og inflasjonen har vært høy. Særlig utviklingen i arbeidsmarkedet har vært god. Mange flere har kommet i jobb, og den registrerte arbeidsledigheten har holdt seg lav. Fra 3. kvartal 2021 til 4. kvartal 2023 har det blitt 135 000 flere sysselsatte, de aller fleste i privat sektor. Den registrerte ledigheten har holdt seg lav på 1,9 pst. av arbeidsstyrken siden august, sesongjustert.

Prisveksten er på vei ned. Med lavere prisvekst er det nå utsikter til at lønningene kan stige mer enn prisene. Det vil gi økt kjøpekraft i husholdningene og trolig bidra til at konsumet, og etter hvert også boliginvesteringene, tar seg opp. Samlet sett er det lagt til grunn en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år.

Regjeringen vil gjennom revidert nasjonalbudsjett 2024 bidra til trygg styring i en urolig tid, og samtidig dekke utgifter som er nødvendige og som bidrar til trygghet for landet og befolkningen. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. I tråd med denne skal finanspolitikken bidra til en stabil økonomisk utvikling, både på kort og lang sikt, og brukes til å jevne ut svingninger i økonomien.

En ny sikkerhetspolitisk situasjon gjør at Norge må prioritere trygghet hjemme og ute høyere enn tidligere. Innenfor ansvarlige rammer foreslår regjeringen nå derfor å øke bevilgningene til forsvar, sikkerhet, politi og beredskap betydelig. Det er nødvendig i en urolig tid. De foreslåtte endringene fra budsjettet Stortinget vedtok i høst, har i stor grad sammenheng med konsekvenser av krigen i Ukraina.

Bruken av fondsmidler i det reviderte budsjettet anslås til 2,7 prosent av verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til budsjettåret, som i det opprinnelige budsjettforslaget. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet tilsvarer 418,7 milliarder kroner. Som andel av fastlandsøkonomien anslås bruken av fondsmidler å øke med 0,7 prosentenheter fra i fjor til i år.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjett 20241

 

2023

2024

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge (volum)

0,7

0,9

 

Sysselsetting, personer

1,3

0,5

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

1,8

2,0

KPI

5,5

3,9

KPI-JAE

6,2

4,3

Uttak fra SPU, prosent2

3,0

2,7

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2024-kroner

384,9

418,7

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, andel av BNP for Fastlands-Norge (målt ved underliggende trend)

9,7

10,4

Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd som andel av BNP for Fastlands-Norge (målt ved underliggende trend)3

0,5

0,7

 

1 Anslag for 2024. Prosentvis endring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året.

3 Endring fra året før i prosentenheter.

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Finansdepartementet.