Norterminal - omgjøring av vilkår

Klima- og miljødepartementet har i dag tatt til følge en begjæring fra Norterminal om omgjøring av et av vilkårene i tillatelsen til omlasting av petroleumsprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden.

Klima- og miljødepartementet har i dag tatt til følge en begjæring fra Norterminal om omgjøring av et av vilkårene i tillatelsen til omlasting av petroleumsprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden. 

Endringen innebærer at Norterminal  får ansvaret for å vurdere hvorvidt is i fjorden gjør det forsvarlig å gjennomføre omlastingsoperasjoner. 

-  Jeg mener departementet med dette har funnet en god balanse mellom miljøhensyn og forutsetningen om at Norterminals omlastingsaktivitet skal kunne drives som en helårig virksomhet. Jeg vil understreke at det fortsatt vil gjelde strenge miljøvilkår for virksomheten, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Selskapet hadde også ønsket å få omgjort et vilkår om at beredskapsplikten omfatter inn-og utseilingen til selve omlastingsstedet. Departementet har sitt svarbrev presisert innholdet i hva dette vilkåret i prakis vil omfatte og har konkludert med at det ikke kan anses å være urimelig tyngende. Departementet har defor ikke omgjort dette vilkåret. 

Les brevet her


Til toppen