Ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

1.juli innføres den nye tilskuddsordningen for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år. Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt retningslinjene som skal gjelde for ordningen på høring.

-Ordningen vil gi flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelse mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Regjeringen har tatt høyde for at det kan komme mange søknader det første året, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Arbeidet med å utforme retningslinjene for ordningen har foregått i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Arbeidsgruppen har utformet et konkret forslag til utforming av ordningen. Dette forslaget sendes nå ut på høring til berørte organisasjoner.

Høringsfristen er 13. juni. Retningslinjene for ordningen vil deretter bli fastsatt av departementet i forskrift.

 

Til toppen