Nye regler for politikere og embetsmenn skal hindre interessekonflikter

Regjeringen sender i dag ut et nytt høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

- Regjeringen legger vekt på å sikre ryddige overganger mellom forvaltning, politikk og privat sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Slike overganger er positive, og kan blant annet bidra til bedre samfunnsforståelse i alle sektorer. Vi foreslår å stramme inn reglene for å hindre interessekonflikter og dermed sikre tillit til forvaltningen og de politiske prosessene, sier han.

I høringsnotatet foreslår regjeringen at Karanteneutvalget skal kunne ilegge politikere et saksforbud over en lengre tidsperiode enn i dag. Saksforbudet skal blant annet forhindre at man bruker kunnskap ervervet i sitt politiske virke til særlig fordel for parter som har særinteresse i en sak. Mens saksforbud i dag kan ilegges i inntil ett år, åpnes det nå for at saksforbud kan gis i inntil 12 måneder i kombinasjon med karantene, det vil si 18 måneder i alt.

Vi innfører videre en plikt for alle politikere som forlater statsforvaltningen til å melde fra om alle overganger innen 18 måneder.

Det er i dag tre sett regler som regulerer politikeres og embetsmenn- og tjenestemenns overganger til forvaltning og privat sektor. Vi foreslår nå å samle reglene i et felles lovverk, for å sikre et lettere tilgjengelig og mer oversiktlig regelverk.

I høringsnotatet redegjøres det for hvilke ordninger som skal sikre at vedtak er basert på korrekte opplysninger, slik at utbetalinger av godtgjørelse under karantenetid er rettmessige. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen