Offisielt fra statsråd 5. desember 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, om økt adgang til midlertidig ansettelse og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. desember 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 39 L (2014-2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven
(adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 41 S (2014-2015)
Tillegg til Prop. 36 S (2014-2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 38 L (2014-2015)
Transplantasjonslov og obduksjonslov

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 37 L (2014-2015)
Endringer i utlendingsloven
(bortvisning på grunn av straff i utlandet)
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 40 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Statkraft SF – finansielle rammer)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 20. juni 2014 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter fra 1. januar 2015.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (vurdering av fosterets levedyktighet mv.).

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort).

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Olje- og energidepartementet
Fastsettelse av forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (forskrift 27. juni 1997 nr. 653).

4. Klagesaker mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage fra Oddvar Mykland over Utenriksdepartementets avgjørelse 15. oktober 2014 om delvis avslag på innsyn i flere dokumenter i sak 11/01340 tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Oddvar Mykland over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 16. oktober 2014 om avslag på innsyn tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor
Fredrik Sejersted utnevnes til regjeringsadvokat med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Brigader Jens-Thorleif Thorsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Tingrettsdommer Arne Eirik Kirkerud utnevnes til sorenskriver ved Ofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Ivar Kåre Iversen utnevnes til sorenskriver ved Inntrøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Alice Jervell utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Hans-Christian Ingebrigtsen, førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, advokat Eirik Aass og dommerfullmektig Siv Karin Einstabland Kvåli utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Erik Stillum utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Stine Andreassen utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Ørjan André Grønlid utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert førstelagmann Aage Rundberget konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2016.

Pensjonert lagdommer Ole Johan Lund konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 30. oktober 2016.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Trond Prytz som politimester i Nord-Trøndelag politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Hugo Henstein som politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ronny Iden som politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Bjørn Erik Vandvik som politimester i Romerike politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Morten Daae som politimester i Vestfinnmark politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Steinar Langholm som politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Kripos Kjetil Haukaas som sjef for Kripos med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Arnstein Nilssen som politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 8. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre, kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

Helse- og omsorgsdepartementet
Institutt for energiteknikk gis fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med brenselslagre i perioden 1.1.2015-31.12.2020.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Fordeling av avsetningen på kr 12 mill. fra Norsk Tippings overskudd for 2013 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd.
(Pressemelding)

Til toppen