Historisk arkiv

Fra trygd til trygg jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

-Vi ser at flere - spesielt ungdommer - står i fare for å havne på varig trygd. Derfor er det viktig for regjeringen å komme med målrettede ordninger sånn at vi kan få flere fra trygd til trygg jobb, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringens mål er å mobilisere det ordinære arbeidslivet til å ansette flere av dem som står utenfor.

Regjeringen foreslår:

  • Mer bruk av lønnstilskudd: Regjeringen vil gjøre ordningene enklere og mer attraktive for arbeidsgivere. Det blir opprettet en ny, varig lønnstilskuddsordning for dem med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Kompensasjonsnivået heves fra 60 til 75 pst. av lønnskostnadene for personer med nedsatt arbeidsevne
  • Nye og bedre tilretteleggingsordninger. Arbeidsgiver får dekket utgifter for arbeidssøkere som trenger tilrettelegging. Ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale hvor arbeidsgiver og arbeidssøker får oppfølging og navngitt kontaktperson i NAV.
  • Forenkle de arbeidsrettede tiltakene ved å halvere antall sentrale ordninger fra 14 til 7.
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Personer som har tungtveiende grunner for ikke å delta, vil være unntatt fra aktivitetsplikt.
  • Generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder - med begrensninger. Regjeringen foreslår blant annet karantene ved avslutning av ansettelsen og kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig.
  • Å utformevelferdsytelser slik at de understøtter arbeid og aktivitet. Målet er at personer på helserelaterte ytelser i større grad skal kunne ta i bruk sin faktiske arbeidsevne. 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om tiltak for å få flere i jobb

Se sendingen her

Se sendingen her

 

- Vi mener dette er gode grep for å gi flere mennesker en fot innenfor i arbeidslivet. Det vil kunne gi mange en arena å vise seg fram på og styrke utsatte gruppers muligheter til å komme i arbeid. Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og rammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sier statsråden.

Mer om forslagene

 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Foto: ASD

 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Foto: ASD