Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 14. mai 2014

Revidert nasjonalbudsjett for 2014 vart i dag lagt fram i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. mai 2014 kl. 10.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 94 LS (2013-2014)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
(Pressemelding)

Prop. 93 S (2013-2014)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
(Pressemelding)

Meld. St. 2 (2013-2014)
Revidert nasjonalbudsjett 2014
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 96 L (2013-2014)
Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 95 S (2013-2014)
Kommuneproposisjonen 2015
(Pressemelding)

Prop. 99 L (2013-2014)
Endringer i plan- og bygningsloven
(forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 97 S (2013-2014)
Ein del saker om luftfart, veg og jernbane
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mars 2014 til lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.
Lovvedtak 41 (2013-2014). Lov nr. 17.
Delt ikraftsetting av lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Loven trer i kraft 1. juli 2014, med unntak av endringene i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner § 1-4 nytt fjerde ledd, § 2-1 første ledd tredje punktum og § 4-3 nytt annet ledd og endringen i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 første ledd nytt tredje punktum, som settes i kraft på et senere tidspunkt.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og beredskapsdepartementet
Kunngjøring av Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven.

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter gjeldsordningsloven § 2-1 første ledd annet punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer, utval

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Karanteneutvalget som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger mv. utenfor statsforvaltningen:

Nye medlemmer:
Lagmann Hanne Sophie Greve, Bergen, for perioden 19. mai 2014 til og med 30. april 2018.
Advokat Christian Hambro, Oslo, for perioden 19. mai 2014 til og med 30. april 2018.

Reoppnevning:
Professor Hege Skjeie, Oslo, for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2018.
(Pressemelding)

6. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet
Seniorrådgiver Anders Thomas Knutsen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur, kan bli bindende for Norge.

Til toppen