Historisk arkiv

Kommunereform for fremtidens velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

- Kommunereformen er en velferdsreform. Målet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle: Gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusmisbrukere, mennesker med psykiske helseutfordringer, og de som faller utenfor. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som i dag la frem kommuneopplegget for 2015 der arbeidet med kommunereformen er viet stor plass.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati er målene for reformen.

- Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene, sier statsråd Sanner.

Det legges opp til to ulike løp i reformperioden. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 følges opp med kongelige resolusjoner. For de andre kommunene legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.

- Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver ut av kommunen og inn i interkommunale samarbeid. Kanskje har politikernes ønske om å gi kommunene stort ansvar, vært større enn evnen til å ruste kommunene for oppgavene. Vi ønsker både å sette kommunene bedre i stand til å håndtere oppgavene de har, samt ruste dem for utfordringer og nye oppgaver som kommer i tiårene fremover, sier Sanner.

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Støtten gis etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Sammenslåtte kommuner vil også kunne få reformstøtte.

Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.

I arbeidet med proposisjonen 2017 vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn.

Fylkesmennene får ansvar for å starte regionale prosesser høsten 2014. KS regionalt inviteres til å samarbeide med fylkesmennene om prosessene. Regjeringen tar også sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Da vil kommunene vite hvilke oppgaver de kan få før de fatter sine vedtak om sammenslåing.

Tidsplan for kommunereformen:

  • Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid.
  • Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
  • Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen.
  • Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
  • Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
  • Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene.

Dokumenter:

Les mer på www.kommunereform.no

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.