Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 25. april 2014

I statsrådet i dag vart administrerande direktør Tom Remlov beskikka på åremål som riksteatersjef for ein periode på fem år. Det vart også fremja proposisjonar om endringar i politiloven, og erstatning for naturskadar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. april 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Meld. St. 21 (2013-2014)
Finansmarknadsmeldinga 2013

Forsvarsdepartementet
Prop. 84 S (2013-2014)
Investeringar i Forsvaret
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 83 L (2013-2014)
Endringer i politiloven (tigging)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 80 L (2013-2014)
Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 79 L (2013-2014)
Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering)

Samferdselsdepartementet
Prop. 81 S (2013-2014)
Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mars 2014 til lov om endringer i adopsjonsloven mv.
Lovvedtak 42 (2013-2014). Lov nr. 13.

Delt ikraftsetting av lov 25. mars 2014 om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven), lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).
Lovens del I § 2, lovens del II § 4-20 a første ledd, lovens del III § 5a og lovens del IV trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 14. november 2003 nr. 1353 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

4. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Anders Løvlie oppnevnes til fast medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for tre år fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer, men tidligst fra 1. oktober 2014.

5. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Norsk Fagskole Drift AS over departementets vedtak av 17. oktober 2013 om at de ikke innvilges videre dispensasjon til å bruke betegnelsen fagskole i medhold av lov om fagskoleutdanning. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør Hanne-Marie Kaarstad utnevnes til ambassadør i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fagdirektør Rolf Willy Hansen utnevnes til ambassadør i Riyadh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Leif Holger Larsen utnevnes til ambassadør i Islamabad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Kristian Skauli utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Tingrettsdommer Erlend Malvik Moen utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Anja Kristin Laane Røåsen Bech utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Eivind Pundsnes og konstituert tingrettsdommer Tone Raaen utnevnes til tingrettsdommere ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokatene Carl Fredrik Fari og Geir Evanger, samt rådgiver Frederik Gunnar Ranke  utnevnes til statsadvokater ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Arve Lien konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mai 2014 til og med 5. mars 2016.

Avdelingsdirektør Willy Nesset konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. september 2014 til og med 31. august 2016.

Kulturdepartementet
Administrerende direktør Tom Remlov åremålsbeskikkes som Riksteatersjef for en periode på fem år med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Til toppen