Offisielt fra statsråd 9. mai 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. mai 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 82 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering

Prop. 89 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020)

Prop. 90 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020)

Prop. 91 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 88 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

Finansdepartementet
Prop. 87 L (2013-2014)
Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 86 L (2013-2014)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven
(rett til brukerstyrt personlig assistanse)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 92 L (2013-2014)
Endringer i politiloven og SIS-loven mv.

Samferdselsdepartementet
Prop. 85 L (2013-2014)
Endringar i yrkestransportlova
(gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2014 til lov om endringer i menneskerettsloven
Lovvedtak 46 (2013-2014). Lov nr. 14.
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft straks med unntak av endringen i § 2 nr. 1 første komma.
(Se pkt. 7 Andre saker)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2014 til lov om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift).
Lovvedtak 44 (2013-2014). Lov nr. 15.
Loven trer i kraft 1. juni 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet
Kunngjøring av Stortingets vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens språk.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2014 til lov om retting av feil i lovverket m.m.
Lovvedtak 47 (2013-2014). Lov nr. 16.
Delt ikraftsetting av lov om retting av feil i lovverket m.m.
Endringene i loven del I nr. 16 og 17 – endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven – trer i kraft 1. juli 2014. For øvrig trer loven i kraft straks.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsetting av forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina.

Fastsetting av forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 14. februar 2014 nr. 137 om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 1 tredje ledd, § 2 og § 5 tredje ledd andre punktum med unntak av myndigheten til å fastsette særregler om foreldelse til Nærings- og fiskeridepartementet.

5. Styrer, utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere konkrete løsninger for etableringen av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker og fremme et forslag til lovendringer:

Advokat Siri Teigum, leder, Oslo
Professor Tore Lunde, medlem, Bergen
Direktør Åse Ulvin, medlem, Oslo
Førsteamanuensis Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, medlem, Kristiansand
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad, medlem, Bergen
Avdelingsdirektør Nils-Ola Widme, medlem, Oslo

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Visegeneralsekretær i EFTA Helge Skaara utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kjersti Ertresvaag Andersen utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Petter Ølberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne Ødegaard Røtzer utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Oberst Eldar Berli utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituerte statsadvokater Cecilie Schløsser Møller og Alvar Krafft Randa utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Oberstløytnant Roger Jakobsen åremålsbeskikkes for en periode på tre år som grensekommissær for den norsk-russiske grense med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Seniorrådgiver Karianne Kvernmo Wasenden utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ved deres reise til Danmark 23.-24. mai 2014.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ved deres reise til Island 26.-27. mai 2014. 

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om opprettelse av programmet «Erasmus+»

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020).

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til spesifisert verksliste datert 30. januar 2014 for utstillingen «Den klassiske reisen». Utstillingen vises i KODE – kunstmuseene i Bergen, i perioden 19. juni til 24. august 2014.

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 2. juni til 15. september 2014 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av KODE – kunstmuseene i Bergen. 

Til toppen