Skolen er en viktig arena for forebygging av psykiske vansker

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene, men mange mener de ikke har kompetanse eller tid til å følge opp elevene som sliter psykisk. Dette kommer frem av en ny rapport om psykisk helse i skolen.

Kunnskapsministeren og helse- og omsorgsministeren sammen med elever ved Ullern skole som satser bevisst på å ha et solid rådgiverteam.

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene, men mange mener de ikke har kompetanse eller tid til å følge opp elevene som sliter psykisk.  Dette kommer frem av en ny rapport om psykisk helse i skolen. 

 

- Det er positivt at de aller fleste lærerne er klar over skolens betydning som en forebyggingsarena innenfor psykisk helse. Selv om skolen ikke skal drive behandling av psykisk syke elever, er det viktig at elever som sliter psykisk fanges opp tidlig så de kan få hjelp. Vi vet at psykisk helse påvirker elevenes muligheter for å lære, og er den største enkeltårsaken til frafall i videregående opplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

- Dersom vi skal lykkes med å forebygge psykiske lidelser må vi starte tidlig før problemene vokser seg store. Jeg mener det er behov for å styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Da er skolen en helt sentral arena, her når vi alle.

Regjeringen styrker derfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten med ytterligere 200 millioner kroner i 2015.  Det vil kunne gi over 300 nye helsesøsterstillinger og gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Kunnskapsministeren og helse- og omsorgsministeren offentliggjorde i dag, 28. mai, en spørreundersøkelse om psykisk helse i skolen blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge læreres, skolelederes og skoleeieres holdninger og kunnskap, handlingskompetanse og støttessystemer når det gjelder elevenes psykiske helse.

 

Undersøkelsen viser at:

  • Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene.
  • Likevel er det bare et mindretall av lærerne som er helt enige i at skolen faktisk gjør dette.
  • Fire av fem lærere sier de har hatt elever de siste tre årene som har psykiske vansker som de mente trengte hjelp.
  • En av fem lærere vet ikke at de gjennom de siste tre år har hatt elever som sliter med psykiske vansker.
  • Nesten halvparten av lærerne sier at de ikke har kompetanse til å utarbeide egne opplegg for elever som sliter psykisk.
  • Nesten en av tre lærere oppgir at de ikke har tid eller ressurser til å tilrettelegge undervisningen spesielt for elever med psykiske vansker. 

Kartleggingen skal identifisere behov for tiltak, og regjeringen har allerede satt i verk flere tiltak. I 2014 har regjeringen satt av 100 millioner kroner som kommunene kan bruke til å ansette flere psykologer for å jobbe forebyggende med ungdom, i tillegg til at styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Til toppen