Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om tamreindrift frå representant Ronny Berg (FrP), og om gjeldsutviklingen i norsk landbruk frå representant Gunnar Gundersen (H) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om tamreindrift frå representant Ronny Berg (FrP), og om gjeldsutviklingen i norsk landbruk frå representant Gunnar Gundersen (H) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Berg har følgande spørsmål:

Vil statsråden ta til orde for skjerpede krav til næringsutøvere som driver aktivt innen tamreindrift for å oppnå en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift, med hensyn til blant annet merking av dyr, offentliggjøring av ulike tilskudd de mottar samt antall dyr den enkelte næringsutøver har?

Gundersen har følgande spørsmål:

I en artikkel i Bondebladet den 23.10, lyder overskriften ”Gjelda holder liv i landbruket”. I den offentlige debatten blir det ofte pekt på at dansk jordbruk er gjeldsbelastet som et argument mot ”industrilandbruket”, men det fokuseres sjelden på hvordan utviklingen er/har vært i Norge. Kan departementet oppgi tall for gjeldsutviklingen i norsk landbruk de siste 10-15 årene og vet en noe om utviklingen i Norge skiller seg fra andre land som f. eks. Danmark?

Til toppen