Straffedømte nektes innreise

- Regjeringen foreslår i dag å nekte innreise for personer som har begått alvorlige straffbare forhold i utlandet. Det innebærer at flere straffbare handlinger kan danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger langt tilbake i tid, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det er flere svært alvorlige straffbare forhold som har strafferamme på mellom fem til ti års fengsel, men som etter dagens regelverk ikke kan gi grunnlag for å vurdere om innreise eller opphold bør nektes. Dette gjelder for eksempel straffbare handlinger knyttet til tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, og oppfordring til terrorhandlinger.

- Regjeringen foreslår derfor å endre utlendingsloven slik at utlendinger som tidligere er straffet i utlandet eller ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer, skal kunne vurderes bortvist uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger, sier Anundsen.

Forslaget følger av samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.

 

 

 

 

Til toppen