Utredning av økonomi og pengestrømmer i filmbransjen

Kulturdepartementet har inngått avtale med utredningsselskapet ideas2evidence om å gjennomføre en kartlegging av filmbransjen i Norge, med særlig vekt på utviklingstrekk, økonomi og pengestrømmer. Gjeldende statlige virkemidler og effekten av disse skal også utredes, samt hvordan næringspotensialet i filmbransjen kan utnyttes bedre.

– Det har skjedd en betydelig utvikling på filmfeltet de siste årene. Den digitale utviklingen har medført store endringer i produksjon, distribusjon, visning og salg av film- og TV-innhold, og dette har konsekvenser for finansieringen. Utredningen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på filmområdet og bidra til en filmpolitikk som sikrer en effektiv og formålstjenlig bruk av de offentlige midlene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

På bakgrunn av kartlegging og analyse skal utreder komme med anbefalinger om hvordan staten best kan legge til rette for gode rammevilkår for norsk film, herunder skissere alternativer for hvordan de statlige virkemidlene kan gjøres mer målrettede og effektive. Utredningen skal belyse utfordringer og muligheter for norsk film i lys av den digitale utviklingen – i dag og framover. Målet med utredningen er å oppnå bedre kunnskap om filmbransjen og de økonomiske rammebetingelsene bransjen står overfor, samt om virkningene av den statlige støtten. 

Utredningen skal være ferdig 1. august 2014. Resultatene fra arbeidet vil inngå som en del av grunnlaget for den kommende stortingsmeldingen om film. Rapporten vil bli sendt på høring.

Til toppen