Vil utfase ventelønnsordningen

Regjeringen sender i dag ut på høring et forslag om å utfase både statens ventelønnsordning og ordningen med vartpenger. Ventelønn er en ytelse som på bestemte vilkår kan gis til statstjenestemenn som blir sagt opp ”uten egen skyld”. Vartpenger kan gis til medlemmer av Statens pensjonskasse som ikke omfattes av tjenestemannsloven.

- Vi foreslår å avvikle ordningene slik at det ikke lenger skal tildeles ventelønn og vartpenger til nye mottakere. De som allerede har mottatt slike ytelser, beholder dem i henhold til gjeldene vilkår. Ordningene med ventelønn og vartpenger ble etablert for nesten 100 år siden, i henholdsvis 1918 og 1917. Begrunnelsen var at statlig ansatte den gang trengte en inntektssikring hvis de mistet jobben. I dag har vi ordninger med dagpenger og andre trygdeytelser som gjelder for alle. Regjeringen mener at avviklingen av ordningene med ventelønn og vartpenger er viktig for å fornye og forenkle offentlig forvaltning. Vartpengeordningen ble foreslått avviklet allerede i 1926, og det er på høy tid at det gjøres nå, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han er også opptatt av å legge til rette for at flere kan stå lenger i jobb.

- Ventelønn og vartpenger har i praksis fungert som en førtidspensjoneringsordning for noen av statens ansatte. Vi er gjennom IA- avtalen enige med partene i arbeidslivet om at vi skal legge til rette for at seniorer kan stå lengre i arbeid. Ordningene med ventelønn og vartpenger kan bidra til å holde mottakerne utenfor arbeidslivet, stikk i strid med hva som er ønskelig både for den enkelte og for samfunnet. Det er viktigere å gi folk nye muligheter for arbeid i offentlig eller privat sektor, enn å gi økonomiske ytelser som kan forhindre dem fra å komme videre, sier Sanner.

Stadig færre mottar ventelønn og vartpenger. Antallet på ventelønn har gått ned fra ca. 2.320 i 2006 til 460 i 2013. Det er for tiden 89 personer som mottar vartpenger. Utbetalingene til ventelønn ble redusert fra 395 millioner kroner i 2006 til 141 millioner kroner i 2012. Reduksjonen har sammenheng med svært lav tilgang til ordningen, samtidig med en høy avgang. De aller fleste mottakerne går ut den maksimale stønadsperioden, ofte til fylte 67 år.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen