Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alvorlig beitekrise i reindriften

Reindriften opplever en alvorlig beitekrise. Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall, men unormalt store snømengder som har gjort beitene utilgjengelige. Reinen kan i liten grad bruke sitt naturlige beite. For å sikre dyrevelferden og framtidig produksjon må reineierne fôre reinen med kraftfôr. Det er nå om lag 160 000 rein som er berørt av beitekrisen. Dette utgjør 75 prosent av all tamrein i Norge. Store deler av Finnmark, Troms og Nordland opplever nå en alvorlig beitekrise. Det er variasjoner mellom distriktene i hvor mye fôring som er nødvendig. Per nå varierer dette mellom 50 og 100 prosent.

– Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte", sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Godt og tett samarbeid med NRL

Sett ut fra den alvorlige situasjonen som nå foreligger, er det viktig å håndtere krisen innenfor etablerte strukturer. Det er lagt et løp for håndtering av beitekrisen av avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet har løpende og god kontakt med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Senest i dag har det vært et møte mellom landbruks- og matministeren og NRLs leder, Ellinor Jåma. Enighet fra forhandlingene følges opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene som operative enheter.

Forsvaret kan bistå til uttransportering av fôr når sivile ressurser ikke kan nyttes

Uttransportering av fôr er krevende særlig for reineiere som har rein langt unna veg. Landbruks- og matdepartementet har vært i kontakt med politisk ledelse i forsvarsdepartementet som har opplyst at forvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes. Dette er fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tilstrekkelig med midler for støtte til innkjøp av fôr for mars måned

Per 31.12.19 sto det 2,7 millioner kroner på kriseberedskapsfondet. På grunnlag av den ekstraordinære situasjonen denne vinteren ble det under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021 enighet mellom staten og NRL om å redusere egenkapitalen på Reindriftens Utviklingsfond med 10,0 millioner kroner, for å styrke kriseberedskapsfondet i 2020. Med denne overføringen var kriseberedskapsfondet på totalt 12,7 millioner kroner. Disse midlene kommer i tillegg til de 7,3 millioner kronene som distriktene selv har satt av til kriseberedskap de to siste årene.

Distriktenes egen avsetninger er nå brukt. I tillegg er i underkant av 3,0 millioner kroner av kriseberdskapsfondet benyttet. Dette innebærer at det står i underkant av 10,0 millioner kroner igjen på kriseberedskapsfondet. Disse midlene er tilstrekkelig for å dekke søknader om støtte til innkjøp av fôr for mars måned.

Distriktene må søke innen 30.mars

For å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske må distriktene søke innen 30. mars. For å sikre rask behandling og utbetaling er det viktig at søknadsskjemaet blir riktig utfylt og at nødvendig dokumentasjon ligger vedlagt. Det understrekes at søknader som sendes inn etter 30. mars også vil bli behandlet fortløpende.

Ytterligere tiltak vurderes fortløpende

Landbruks- og matdepartementet følger utviklingen av beitekrisen og vil vurdere fortløpende behovet for ytterligere tiltak i samråd med NRL.

Reindrift.
Reindriften opplever en alvorlig beitekrise. Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall, men unormalt store snømengder som har gjort beitene utilgjengelige. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt
Til toppen