Åpning FME-sentre HYDROGENi og HYvalue

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne talen da han åpnet forskningssentrene HYDROGENi og HYvalue 5. oktober.

Olje- og energiminister Terje Aasland klipper snoren for å markere åpningen av forskningssentrene.
Olje- og energiminister Terje Aasland klipper snoren for å markere åpningen av forskningssentrene. Foto: Stine Grimsrud / OED

Sjekket mot fremføring.

Dear Energy friends. Congratulations on this important day for our common future.Thank you for sharing this great day with all of us, as we open the HYDROGENi and HyValue research centers. To our international guests, it’s good to have you with us to day. I’m sorry, but I will continue my speech in Norwegian.

Vi er samlet her i dag i en tid med stor internasjonal spenning, ustabile energimarkeder og klimaendringer.

Derfor må vi nå først og fremst ha fokus på det kortsiktige: Å sørge for sikker og tilgjengelig energi for husholdninger og bedrifter, og at Norge skal være en pålitelig og forutsigbar energileverandør til Europa, når de trenger det som mest.

Men selv i denne situasjonen må vi klare og også holde blikket på de langsiktige utfordringene og mulighetene. Vi må komme sammen og samarbeide om å finne løsninger for en bærekraftig energiomlegging.  

Det er det vi markerer her i dag når vi åpner to nye forskningssentre for miljøvennlig energi.

Som vi alle vet, hydrogen produsert med svært lave eller ingen utslipp er miljøvennlige energibærere. En energibærer som kan redusere klimagassutslipp og som gir store muligheter for verdiskaping og sysselsetting. Hydrogen er en viktig brikke i omleggingen til lavutslippssamfunnet i 2050.

Derfor skal vi bygge en verdikjede for hydrogen, legge til rette for å dekke nasjonal etterspørsel og bidra til utviklingen av et marked i Europa.

For å få til dette må det utvikles nye og mer effektive teknologier og løsninger. Forventningene til de nye sentrene er derfor store.

HyValue, ledet av NORCE, skal utvikle ny kunnskap, metodikk og løsninger for hydrogenbærere.

Spennet for arbeidet er bredt. Her snakker vi hele verdikjeden: produksjon, transport, lagring, bunkring – ja, til og med gjennomgå regelverk og fremme forretningsmodeller for hydrogen og ammoniakk.

Vi feirer også HYDROGENi, ledet av SINTEF.

Med femti samarbeidende aktører fra Norge og Europa som representerer hele verdikjeden for hydrogen, skal senteret bidra til at Norge blir en eksportør av bærekraftig energi – for det store markedet er der ute. Og interessen for hydrogen, den øker for hver dag som går.

Og igjen, det er hele verdikjeden det fokuseres på når aktørene skal bidra til å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi gjennom produksjon, transport, lagring, sluttbruk og sikkerhet.

Det er ikke tilfeldig at vi markerer begge disse sentrene her i dag.

Sentrene skal være komplementære og samarbeide seg imellom, de skal på mange måter samle trådene for det viktige FoU-arbeidet på hydrogen.

Og når samarbeid er stikkordet, så skal vi politikere legge til rette for de gode rammene som man kan vokse i. Regjeringen er i ferd med å sette ut en utredning som vil vurdere hvordan staten best kan bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen. Utredningen skal blant annet vurdere aktuelle virkemidler, inkludert statlig eierskap. Markedsmulighetene for eksport av hydrogen skal også kartlegges.

Før jeg runder av vil jeg kort også benytte anledningen til å takke Norges forskningsråd for det gode arbeidet de har gjort og gjør med utlysning, utvelgelse og oppfølging av FME-sentrene – det vi trygt kan kalle en suksesshistorie i energiforskningen.

Så kjære alle sammen.

Nå ser vi fremover mot åtte år med godt hydrogensamarbeid og ikke minst resultater fra samarbeidet. Jeg ser veldig frem til å følge arbeidet i Bergen og i Trondheim.

Masse lykke til og gratulerer med dagen til dere alle! Framtiden er spennende.