Åpningstale pakkeforløp psykisk helse og rus

Statsminister Erna Solbergs tale på lanseringskonferansen for pakkeforløp for psykisk helse og rus på Oslo Kongressenter, 12. september 2018.

Statsministeren taler på åpningskonferansen for pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Statsministeren taler på åpningskonferansen for pakkeforløp for psykisk helse og rus 12. september 2018. Foto: Anne Nordskog/Statsministerens kontor

Kjære alle sammen!

I 2015 innførte vi pakkeforløp for kreft.

Det har ført til bedre behandling av kreftpasienter.

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen sa det slik til Bergens Tidende:

"Før fikk vi mange henvendelser fra kreftpasienter som følte seg som kasteballer i systemet. Ofte var lang ventetid og usikkerhet om når de fikk hjelp et tema. Dette hører vi ikke så ofte om lenger. Pakkeforløp skaper større trygghet og forutsigbarhet for pasientene."

Når sykdom rammer skaper det usikkerhet som kan være vanskelig å håndtere.

Det kan være overveldende å kjenne på sykdommens symptomer og usikkerhet.

Å ikke vite hva som skal skje gjør det tyngre.

Ingen skal føle seg som kasteballer i norsk helsevesen.

Pasienter og pårørende trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer.

Vi må ha et helsevesen som tar imot raskt, gir trygghet og forutsigbarhet.

Med pakkeforløp i kreftomsorgen har vi fått til det.

Derfor utvider vi nå pakkeforløp til flere viktige områder.

Vi gir mennesker med psykisk sykdom og rusavhengighet pakkeforløp.

I pakkeforløpene får pasienten vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som skal gjøre det.   

Alle pasientene skal få sin egen koordinator.

Koordinatoren skal være pasientens og pårørendes kontaktperson og sørge for at pasienten får hjelpen og oppfølgingen som trengs.

Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet har behov for hjelp tidlig, og vi må forsøke å se hele bildet.

Ofte er utfordringene sammensatte.

Derfor er pakkeforløp et viktig verktøy for å hjelpe til med den enkeltes behov.

Noen har vært bekymret for at pakkeforløpene skal føre til en for strømlinjeformet behandling som ikke er tilpasset den enkelte.

Det er viktige innspill som er tatt på stort alvor i arbeidet.  

Pakkeforløpene skal ikke gå ut over individuelle behov. 

De skal sette rammer for behandlingen.

Hva som skal skje innenfor denne rammen og hvordan det skal skje, er i stor grad opp til pasienten og behandleren.

Vi må se pasientenes behov.

På den måten setter vi det enkelte menneske i sentrum.

I høst og tidlig neste år kommer det seks pakkeforløp innen psykisk helse og rus som skal implementeres i norsk helsetjeneste. 

Pasientene kan henvises til de tre første pakkeforløpene fra 1. januar 2019, og fra 15. februar neste år kan pasienter henvises til de tre øvrige pakkeforløpene.

Pakkeforløpene gjelder for ulike lidelser hos barn, unge og voksne.

I tillegg til disse seks vil det komme et pakkeforløp for gravide som har hatt – eller har – rusproblemer.

Involvering av pasienten er viktig for å lykkes med gode pasientforløp.

Å involvere pasienten i behandlingen fører ikke bare til at han eller hun blir sett og hørt. Behandlingen blir bedre.

Derfor er brukermedvirkning viktig i pakkeforløpene.

Målet er at pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om egen behandling og oppfølging. Pårørende skal også involveres.

I pakkeforløpene er kartlegging av utdanning og arbeid en del av tilnærmingen.

Pasientens forventninger til å forbli i arbeid eller komme ut i arbeid – eller eventuelle barrierer – skal kartlegges.

Dersom det er behov for tiltak skal det inngå i videre behandling og oppfølging.

Det er veldig bra.

Vi vet at arbeid er helsefremmende for de aller fleste, og mange med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer ønsker å være i jobb.

Mange drømmer om å bidra og kjenne gleden av å jobbe.

Jeg har møtte mange som lengter etter å bidra selv om de har hatt eller har utfordringer.

Personer med psykiske utfordringer har ofte fått høre at de må vente med å jobbe til de har blitt friske. Det er en veldig dum idé.

Det er sløsing med talenter at mange mennesker som ønsker å arbeide ikke arbeider.

Og vi går glipp av inntekter til felleskapet.

Derfor jobber regjeringen med å få flere inn i arbeidslivet og over i ordinære jobber.

Noen ganger må kvalifisering til eller omskolering.

Men det viktigste er å kunne ta styring over eget liv.

Og at noen har turt å satse på deg!

Pakkeforløp for psykisk helse og rus er ingen trylleformel, men pakkeforløpene er verktøy som organiserer tjenestene bedre.

Pakkeforløpene vil gi mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet mer trygghet, forutsigbarhet og medbestemmelse uavhengig av hvor de bor.

Samtidig er det et mål å unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.

Helsedirektoratet har gjort en stor og viktig jobb – i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer.

Tusen takk til alle dere som på ulike måter har jobbet frem pakkeforløpene.

Og lykke til alle dere som skal arbeide med å få pakkeforløpene ut i tjenestene.

Jobben fortsetter nå for å gjøre hverdagen enklere og bedre for pasientene.

Takk for meg!

Til toppen