Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Undersøkelsen gir viktige bidrag til departementets videre arbeid på samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet.

– Jeg er enig med Riksrevisjonen. Resultatet av undersøkelsen samstemmer med de funn vi selv har gjort, og konklusjonen etter tilsynet som er gjort i Justis- og beredskapsdepartementet. Vi er godt i gang med å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger. Vi har lagt en god strategi for å bøte på det manglende fokus som den forrige regjeringen hadde på dette området, men det tar tid å få alt på plass, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Riksrevisjonens undersøkelse er i hovedsak innrettet mot perioden etter 22. juli 2011, og innsamlingen av data ble avsluttet i november 2014.

– Det er viktig å understreke at undersøkelsen gjelder hele perioden fra 2011 til november 2014. Denne regjeringen har innført betydelige tiltak for å forbedre samfunnssikkerhet og beredskap siden vi overtok høsten 2013, sier statsråden.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap understøtter Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsrollen i henhold til kongelig resolusjon 15. juni 2012.

Brev fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til Riksrevisjonen om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i departementet

Oppfølging etter 22. juli – oversikt over myndighetenes tiltak innen samfunnssikkerhet og beredskap etter 22. juli 2011

 

Til toppen