Barne- og ungdomskultur skal inn i kommunal planlegging

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Seks kommuner får til sammen 1,2 millioner kroner i støtte for å utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Kommunene er: Stord, Ørland, Froland, Arendal, Tromsø og Frogn.

– Skal vi greie å engasjere alle barn og unge og gi de mulighet til å oppleve og delta i kunst og kultur i hele landet er kommunene helt avgjørende, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I budsjettet for 2022 er det satt av 4 millioner kroner til denne ordningen. Flere kommuner vil få muligheten til å søke om midler i en ny runde i høst. Målet er å stimulere til at barne- og ungdomskultur settes på den lokalpolitiske dagsorden, samt øke oppmerksomheten og kunnskapen om barne- og ungdomskultur lokalt og regionalt.

Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk Kulturskoleråd. Kompetanse og erfaringer skal deles underveis i arbeidet og det vil bli en avsluttende deling av resultatene i 2023.

Oversikt over tildelingen av midler:

Kommune (fylke)

Beløp

Kort beskrivelse

Stord (Vestland)

300 000

Kommunen søker om midler til å gjennomføre en innspill-/medvirkningsprosess i forbindelse med ny kommuneplan for kultur. Medvirkningsprosessene skal gjennomføres på ulike arenaer og sammenhenger. Barn og unge skal få ytre seg gjennom kunstneriske og kulturelle uttrykk. Ytringene vil danne kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med kommuneplanen for kultur.

Ørland (Trøndelag), v/Roret Ørland kulturforetak

200 000

Prosjektet skal koordinere kultur- og idrettstilbudet til barn og ungdom i Ørland kommune, med de øvrige kommunale etatene/virksomhetene som jobber med barn og ungdom. Prosjektet skal føre til bedre samspill mellom etater/virksomheter og skape en synergi i bruk av ressurser.

Froland (Agder)

200 000

Kommunen ønsker å videreutvikle deres samskapingsprosesser med ungdom i Froland, med blant annet bruk av kommunens ungdomsråd i workshops. Målet er å styrke de unges eierskap til eget liv og hverdag gjennom aktiv medvirkning i arbeidet med planlegging og utforming av kulturtilbudet for barn og unge i kommunen.

Arendal (Agder)

300 000

Målet for prosjektet er å strukturere og styrke det ungdomspolitiske bidraget til Arendal kommunes nye temaplan for kultur. Arbeidet er en strategisk forlengelse av det eksisterende prosjektet Koordinert Kulturarbeid (KK), og kommunen ønsker å videreutvikle "Mosjømodellen" for medvirkning. Dette vil sette ungdom i direkte dialog med beslutningstakere.

Tromsø (Troms og Finnmark)

119 000

Tromsø kommune skal skape nye kreative metoder for å sike ungdommers medvirkning i planarbeid. Med mål om å avdekke ungdomskultur slik at kommunen kan tilrettelegge for dette gjennom planarbeid. "Unge Byutviklere" modellen skapes gjennom et samarbeid mellom Tromsø kommune og NODA (Nordnorsk Design- og Arkitektursenter). Prosjektet skal benytte workshops, basert på en kreativ prosess, og tilbakemeldingene blir samlet til en rapport som skal gjøre det enkelt å kommunisere erfaringen til ulike nivåer i kommunen.

Frogn (Viken)

150 000

Det skal utarbeides en overordnet oppvektsplan gjennom samarbeid med barn, unge og øvrige innbyggere. I arbeidet med planen skal det gjennomføres intervjuer med barn og unge for å få tak i deres syn om oppvekst. Planen skal presenteres i en oppvekstkonferanse i 2023, som er planlagt å bli avholdt årlig for å følge opp status for planens målsetninger.