Behandling av forvaltningsvederlag ved plassering av kundemidler i fond

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har bedt om Finanstilsynets vurdering av hvordan forvaltningsvederlag ved livsforsikringsforetaks og pensjonskassers plassering av kundemidler i fond bør behandles etter reglene om pristariffer og overskudd.

Finanstilsynet ba 7. april 2021 i brev til alle livsforsikringsforetak og pensjonskasser om at forvaltningsvederlag ved plassering av kundemidler i fond, inkluderes i pristariffen for forvaltningskostnader, slik at dette inngår i selskapets kostnadsresultat (bruttoføring). Finans Norge og Pensjonskasseforeningen har i brev til Finansdepartementet vist til at de er uenige i dette, og har anført at forvaltningskostnader ved plassering i fond skal føres til fradrag i avkastningen og dermed inngå i selskapets avkastningsresultat (nettoføring). De har bedt departementet ta stilling til spørsmålet.   

Etter Finansdepartementets vurdering fremgår det ikke tilstrekkelig klart av forsikringsvirksomhetsloven at det er krav om bruttoføring. På bakgrunn av at rettstilstanden anses som uklar, og for å sikre en enhetlig praksis i bransjen, mener departementet at det er behov for å avklare regelverket gjennom en lov- eller forskriftsendring.

Finansdepartementet har derfor bedt om at Finanstilsynet vurderer hvordan forvaltningsvederlag ved plassering av kundemidler i fond bør behandles etter reglene om pristariffer og overskudd, og at Finanstilsynet utarbeider høringsnotat med forslag til lov- eller forskriftsbestemmelser på bakgrunn av denne vurderingen.