Streiken er avsluttet:

Ber helseregionene orientere om etterslep

Streiken mellom Spekter og Akademikerne ble tirsdag 11. oktober avsluttet. Arbeids- og sosialministeren besluttet da å foreslå tvungen lønnsnemd, på bakgrunn av vurdering fra Helsetilsynet om at konflikten mellom Akademikerne og Spekter medførte fare for liv og helse.

- Jeg har ikke hatt noen rolle i denne arbeidskonflikten, og heller ikke i avslutningen av den. Streik er et lovlig virkemiddel. På vegne av alle pasientene er jeg glad for at det nå blir full drift av sykehusene. Som jeg har uttalt hele tiden skulle jeg ønsket at streiken ble avsluttet tidligere gjennom at partene ble enige, men det er slik at uansett må hensynet til pasientenes liv og sikkerhet veie tyngst, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ifølge oversikt departementet har mottatt fra Helsetilsynet er det nesten 500 fristbrudd, flere enn 1400 utsatte operasjoner og over 10000 utsatte polikliniske behandlinger som følge av streiken. Statsråden har i et brev bedt de regionale helseforetakene orientering om hvordan sykehusene skal ta igjen etterslepet.

- Jeg er bekymret for det store antall utsatte undersøkelser, polikliniske behandlinger og operasjoner som streiken har ført til. Jeg forutsetter at helseregionene og sykehusene gjør det de kan for å ta igjen dette etterslepet så raskt de klarer, og jeg vil følge dette tett opp, sier Høie.

Ved tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som skal ta stilling til innholdet i ny tariffavtale. Spekter og Akademikerne gir innlegg til nemnda før den treffer sin beslutning. Rikslønnsnemndas avgjørelse får virkning som en tariffavtale.

Til toppen