Ber Jernbanedirektoratet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er tverrpolitisk enighet om at flere reisende skal velge å ta tog og at vi skal frakte mer gods på bane. En stor andel av togene i Norge kjører gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Denne strekningen har vært erklært overbelastet helt siden 2007. Dersom utviklingen i antall togreiser går i den retningen vi ønsker, er det svært begrenset mulighet å ta ut mer kapasitet i dagens tunnel. Det er derfor viktig å komme i rute med planleggingen av ny tunnel, slik at vi får kunnskap om når det kan være aktuelt at den står ferdig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen.

Viktig for togtrafikken over store deler av landet

– I tillegg til lokal- og regionaltog på Østlandet brukes Oslotunnelen også av fjerntog og godstog til resten av landet. Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får derfor ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier Nygård.

Direktoratet skal vurdere etterspørselbehov og ambisjoner for togtilbud

I 2021 ble videre planlegging av nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker stoppet som følge av at det ikke var tilstrekkelig med penger.   

I det nye beslutningsgrunnlaget skal Jernbanedirektoratet vurdere etterspørselsbehov og de langsiktige ambisjonene for utvikling av togtilbudet, slik at ny rikstunnel kan stå ferdig til riktig tid. Som en del av utredningen skal Jernbanedirektoratet også vurdere om nye tilbudskonsepter, bedre bruk av dagens tunnel og bruk av ny teknologi kan gi en enda bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet enn det som ligger til grunn i foreliggende planer.

Bes om å inngå avtale om planlegging med Bane NOR

Som en del av oppdraget blir Jernbanedirektoratet bedt om å inngå avtale med Bane NOR om å planlegge rikstunnelen videre etter Plan- og bygningsloven, slik at usikkerheten ved kostnader og gjennomføring reduseres.

Videre fremdrift

Samferdselsdepartementet har satt 31. mars 2023 som frist for oversendelse av beslutningsgrunnlaget fra Jernbanedirektoratet. På et senere tidspunkt vil departementet fastsette planrammer for arbeidet med neste Nasjonal transportplan, som beslutningsgrunnlaget vil bli en del av. Et tidsforløp for realisering av rikstunnelen må ta hensyn til disse rammene.

For flere opplysninger – se: