Beredskapen i reindriften får god attest

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

I Reindriftsavtalen for 2022/2023 ble partene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. De skulle blant annet vurdere hvordan beredskapsutvalgene fungerer og hvordan gjeldende regelverk og systemer for kriseberedskap har fungert gjennom den siste beitekrisen.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund,  Landbruks- og matdepartementet (LMD) og statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.  Landbruksdirektoratet og LMD har vært sekretariat. Rapporten ble presentert i Alta 7. november på det årlige fellesmøtet for beredskapsutvalgene.

Det går frem av rapporten at både næringen og forvaltningen har hatt mer erfaring med å håndtere en beitekrise i år, sammenlignet med 2020. Alle aktører har derfor vært bedre forberedt.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke store endringer, men foreslår justeringer som skal gi et enklere og mer effektivt system for håndtering av en beitekrise. I tillegg foreslås tiltak som skal legge til rette for en lik praksis både i beredskapsarbeidet og i håndteringen av en beitekrise mellom de ulike reinbeiteområdene.

Innen 1. desember 2022 blir det levert et vedlegg til rapporten som skal vise hvilke konsekvenser beitekriser får for produksjon og lønnsomhet i reindriftsnæringen, samt effekten av ulike tiltak som er iverksatt.

Reindrift.
Reindrift på vidda. Foto: T. Gustavsen