Betydelig ressurspotensial for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Som del av den pågående åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel er Oljedirektoratet gitt i oppdrag å kartlegge de kommersielt mest interessante mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. På basis av kartleggingen skal direktoratet utarbeide en vurdering av ressurspotensialet i utredningsområdet. Ressursvurderingen er i dag lagt frem og oversendt Olje- og energidepartementet.

– Ressursvurderingen til Oljedirektoratet peker på et betydelig ressurspotensial for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er svært positive nyheter og kan bidra til fremveksten av helt ny havnæring, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Oljedirektoratets ressursvurdering er et anslag for tilstedeværende ressurser. Det er ikke et anslag for forventede utvinnbare ressurser på grunn av den store usikkerheten knyttet til teknologi og økonomi. Ressursvurderingen gir en første, samlet beskrivelse og vurdering av potensialet for havbunnsmineraler i utredningsområdet. De samlede forventede, tilstedeværende ressursene er betydelige sett i forhold til dagens årlige, globale utvinning av de respektive metallene.

– Utvinning av mineraler og metaller fra den norske havbunnen kan bidra til diversifisering av fremtidig forsyning av viktige innsatsfaktorer til overgangen til lavutslippssamfunnet. Økt tilgang på mineraler er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Den lange og gode erfaringen vi har i Norge med forsvarlig og bærekraftig forvaltning gjør oss godt posisjonert til å undersøke og eventuelt utnytte disse mulighetene. Den geopolitiske utviklingen den siste tiden viser også viktigheten av å ha flere forsyningskilder og utnytte nasjonale muligheter, legger Aasland til.

Bakgrunn

Befolkningsvekst og velstandsøkning samt økt utnyttelse av fornybare energikilder er forventet å øke etterspørselen etter metaller i fremtiden. Større grad av elektrifisering krever ulike metalliske grunnstoff som blant annet litium, kobolt, nikkel, sink og mangan, og enkelte sjeldne jordarter som benyttes i elektronikk og batteriteknologi.

Det har i lang tid vært kunnskap om forekomster og interesse for å utvinne metalliske mineraler også fra havbunnen. Slike forekomster kan inneholde viktige metaller som verden vil trenge fremover. På norsk kontinentalsokkel er det i dag kjent at det finnes to typer havbunnsmineraler; sulfidforekomster og skorper. Oljedirektoratet har siden 2011 gjennomført datainnsamling i dypvannsområder i Norskehavet og Grønlandshavet i samarbeid med Universitetet i Bergen, og fra 2020 også i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Det er samlet inn geologiske og geofysiske data, som for eksempel detaljerte dybdedata. Data fra Oljedirektoratets kartleggingstokt og samarbeid med vitenskapelige institusjoner, sammenholdt med annet vitenskapelig arbeid, er grunnlag for ressursvurderingen. Ressursvurderingen vil inngå som del av beslutningsgrunnlaget for den pågående åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som Olje- og energidepartementet gjennomfører. Ressursvurderingen kan leses her.