EØS-midlene: Bevaring av biologisk mangfold i Europa

Har du tenkt over at naturen er verdens største arbeidsgiver? Den legger grunnlaget for arbeidsplasser og liv på jorda. Samtidig setter menneskelig virksomhet naturen under press.

I Europa er rundt én av fire arter i dag truet av utryddelse, og 88 prosent av fiskebestandene overbeskattet. De goder og tjenester naturen gir oss – vår naturkapital – trues fra intensivt jordbruk, skogbruk, byspredning, forurensning, klimaendringer med mere.

– Mange av økosystemene våre er i en dårlig forfatning, særlig i jordbruksområder forverres situasjonen. Bildet er blandet, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si at tilstanden er tilfredsstillende eller i bedring, sier Markus Erhard i Det europeiske miljøbyrået

Byrået har beregnet at situasjonen for 60 prosent av alle arter og 77 prosent av alle naturmiljøer i Europa ikke er tilfredsstillende. Tap av biologisk mangfold har aksellerert til nye høyder.

Norge og EU har et felles mål om å beskytte det biologiske mangfoldet i vår del av verden. EØS-midlene er ett av Norges virkemidler. Tiltak for å sikre økosystemer gjennomføres i til sammen 7 land:

Land Støtte (millioner euro)
Bulgaria 8,0
Kypros 2,1
Litauen 6,8
Polen 21,0
Slovenia 8,8
Romania 15,0
Tsjekkia 18,4

     Les mer: Oversikt over pågående prosjekter

Utfordringene er mange, og handler både om å få bedre kunnskap om tilstanden i de ulike naturmiljøene og om å inkludere konsekvenser for økosystemer og tjenestene de leverer i offentlige planleggingsprosesser.

– Vi trenger å vite mer om vår flora og fauna. Vi trenger kart og overvåkning av hvordan tilstanden utvikler seg. Derfor trenger vi disse prosjektene. Internasjonalt samarbeid er viktig, og vi har et spesielt forhold til Norge i den forbindelse, sier Anne Juganaru, statssekretær Miljødepartementet i Romania.

Det norske Miljødirektoratet er involvert i gjennomføringen av programmet i Romania som finansieres gjennom EØS-midlene. Kartlegging av landets naturkapital er en viktig del av programmet. I Romania er hele 22 prosent av arealet klassifisert som særskilt viktige områder for beskyttelse og bevaring av biologisk mangfold (kalt Natura 2000-områder).

     Les mer: Prosjekt i Romania

– Norge er ikke medlem av EU, men vi er en del av Europa og gjennomfører de samme direktivene. Kontaktene og samarbeidet EØS-midlene bidrar til å skape, er svært viktig for oss, sier André Kammerud i Miljødirektoratet.

     Les mer: Slik bygger vi opp biebestanden i Polen

Direktoratet samlet nylig sine samarbeidspartnere til en todagers konferanse i Trondheim der formålet var å utveksle kunnskap, erfaringer og gode eksempler på kartlegging av økosystemer og verdien av tjenestene og godene naturen tilbyr.

     Les mer: Oppsummering av konferansen 

Til toppen