Bionova åpnet i Brumunddal

Torsdag 25. mai kl 08:30 åpnet landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide Bionova i Brumunddal. Bionova er regjeringens verktøy for å nå Norges klimamål og skal bidra til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak og karbonlagring i landbruket.

Åpning av Bionova i Brumunddal
Fra venstre: Håkon Haugli, direktør i Innovasjon Norge, Silje Lesjø, leder for landbruk i Innovasjon Norge og konstituert direktør i Bionova, Sandra Borch, landbruks- og matminister, Espen Barth Eide klima- og miljøminister og Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker kommune Foto: KLD

Bionova ble formelt åpnet av de to ministrene i Mjøstårnet i Brumunddal.

- Norsk landbruk har satt seg ambisiøse klimamål. Med Bionova får vi målrettede virkemidler som kan bidra vesentlig til å oppnå målet i klimaavtalen mellom staten og organisasjonene i jordbruket, sier mat- og landbruksminister Sandra Borch.

- Bionova er et av regjeringens helt sentrale verktøy for å få nå klimamålene. Jeg har store forventninger til at vi med dette programmet får enda raskere omstilling og klimakutt i landbruket, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Med åpningen av Bionova følger regjeringen opp Hurdalsplattformens ambisjon om å oppfylle avtalen om klimakutt i landbruket ved hjelp av nye verktøy, der det viktigste nye verktøyet skal være finansieringsmekanismen Bionova. Bionova forvaltes av Innovasjon Norge og tar fra oppstart opp i seg de to Innovasjon Norge-programmene Bioøkonomiordningen og Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket.

Regjeringen øker bevilgningene til Bionova

Bionova har vært virksom i hele 2023, basert på midler på til sammen ca 250 millioner kroner over statsbudsjettet og jordbruksoppgjøret. Det har vært stor pågang etter investeringsstøtte innen verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket, og Innovasjon Norge måtte allerede i slutten av februar sette stopp for nye søknader til dette programmet. Flere hundre søknader har dermed blitt liggende ubehandlet. På bakgrunn av denne store pågangen økte regjeringen Bionovas tilsagnsfullmakt med 40 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett. I årets jordbruksoppgjør ble avtalepartene enige om å styrke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet, både gjennom en ekstrabevilgning på 70 millioner i 2023 og ved å øke bevilgningen for 2024 med 60 millioner til 222 mill. kroner.

- Bionova har nå solide økonomiske muskler. Det betyr at vi kommer til å få se mange gode, grønne prosjekter realisert i landbruket i år. Innovasjon Norge kan starte med å behandle mange av de søknadene som nå har ligget på vent en stund, sier Sandra Borch.

- Norske bønder viser stor omstillingsvilje. Med et sterkt Bionova kan vi forvente å få se enda mer fornybar energi, karbonbinding og energieffektivisering i landbruket, mer innovasjon og investeringer i grønne løsninger og flere miljøvennlige og sirkulære prosjekter. Dette er viktig både for jordbruket selv og for natur og miljø, sier Espen Barth Eide

 

Bionova skal støtte overgangen til en sirkulær bioøkonomi

I tillegg til å være et av hovedverktøyene for å nå klimamålene i landbruket skal Bionova også bidra til verdiskaping gjennom overgang til en mer sirkulær bioøkonomi basert på fornybare biologiske ressurser fra land og hav.

- Bionova skal favne om både blå og grønn sektor. Vi arbeider allerede svært godt på tvers av disse sektorene i arbeidet for å redde Oslofjorden, og der landbruket bidrar betydelig. Jeg ser frem til å følge Bionova prosjekter for omstilling til enda mer sirkulære driftsmodeller i blå og grønn sektor fremover, sier Eide.

Lokalisert i Brumunddal

Bionova er etablert som en del av Innovasjon Norge og lokalisert til Innovasjon Norges regionskontor i Brumunddal.

- Innlandet og særskilt Hamar-regionen, har et velutviklet miljø innen bioøkonomi. Regionen er bl.a. vert for to sentrale nasjonale klynger innen Bioøkonomi og etablering av Bionova i regionen vil bidra til å bygge opp under Innland fylkes visjon om å være et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, sier Borch.