Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Du tar feil, Gunnar Stavrum

Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård, publisert i Nettavisen, 17. mars 2023.

Vi er alle enige om målet om å få flere reisende til å velge grønne togreiser. Men hvordan vi skal få det til, er det slett ikke enighet om.

Den forrige regjeringens konkurranseutsetting kunne etter hvert endt med at bare utenlandske togselskap kjørte tog i Norge, mens både Vy og Flytoget forsvant fra det norske markedet.

Denne regjeringen mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet, og vi ønsker å ha statlige togselskaper her i landet.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum er uenig med regjeringen og ville nok helst sett at hele togtrafikken i Norge ble satt ut på anbud.

Stavrum er svært kritisk til prosessen for tildelingen til Vy, og det er greit. Men enkelte av premissene Stavrum legger til grunn i sin kommentar er feil, og det får selvsagt følger for hans konklusjoner.

Jeg har derfor behov for å komme med et par presiseringer.

Risiko for overkompensasjon
Under hele prosessen, som startet i fjor vår, har det vært klart at Vy og Flytoget kunne bli tildelt hver sin avtale av Jernbanedirektoratet.

Jeg fikk mye kritikk av fagforeningene for å åpne for en deling av togtilbudet på Østlandet. Forutsetningene for dette var at det ga et bedre togtilbud til en bedre pris for staten enn en samlet tildeling.

Samtidig var det min vurdering i høst at det verken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024. Vi må ikke glemme at det er Vy som er skaperen av det suksessrike rutetilbudet som ble innført i 2014, og at selskapet har en helt unik kompetanse knyttet til ruteplanlegging og kapasitetsutnyttelse.

Samferdselsdepartementet vurderte også risikoen ved at Flytoget med om lag 350 ansatte skulle overta driften av hele togtilbudet på Østlandet som i dag omfatter om lag 1800 ansatte.

Jernbanedirektoratet har på faglig grunnlag konkludert med at den beste løsningen er å tildele hele togtilbudet på Østlandet til Vy. Det har jeg tatt til etterretning.

Jeg har med andre ord ikke kommandert direktoratet til å tildele samlet til Vy, slik Stavrum hevder.

Kvaliteten i tilbudet fra Vy er vurdert som svært god. Selskapet har vist at de kan drifte et samlet togtilbud rimeligere enn ved en delt tildeling – i alt om lag én milliard kroner over en tiårsperiode. Stavrum frykter at Vy kan bli overkompensert, men for direktetildelte kontrakter gjelder det egne krav som skal sikre at man unngår risiko for overkompensasjon.

Utnytter kapasitet
At kapasiteten til Flytoget tas inn i det ordinære togtilbudet senest fra 2028, betyr ikke at Flytoget ikke gir et godt tilbud, det gjør de så absolutt. Men dersom fremtidig økning i antall reisende skal tas med kollektivtrafikk, kan ikke togreisende stå tett på perrongen mens halvfulle flytog kjører forbi.

Jeg har derfor måtte ta en krevende beslutning som den forrige regjeringen skjøv foran seg.

Regjeringen Solberg hadde ikke tatt stilling til hvordan Flytogets ruteleier skulle håndteres i forbindelse med konkurranse om togtilbudet på Østlandet.

Flytoget hadde ikke vært garantert å vinne den konkurransen, samtidig som vi kunne ha risikert å ikke kunne bruke den knappe kapasiteten i jernbanenettet best mulig.

Stavrum viser også til oppslag i Aftenposten 14. mars, der jurister stiller seg kritisk til min habilitet i prosessen. Men det virker som om juristene har uttalt seg som om prosessen har vært en konkurranse. Men det har den altså ikke vært. Det har vært direktetildeling.

At Vy fikk anledning til å levere et samlet tilbud på togtilbudet som selskapet driver i dag, er vurdert til å være innenfor rammene av EUs kollektivtransportforordning og annet relevant regelverk. Norge har i henhold til kollektivtransportforordningen et stort handlingsrom for hvordan prosessen for direktetildeling av togtilbudet innrettes og gjennomføres.

Regjeringen vil vurdere selskapsstrukturen for Vy og Flytoget i lys av direktetildelingen. Togtilbudet til og fra Oslo Lufthavn skal fortsatt være bra også etter at Flytogets trafikkavtale utløper, samtidig som vi får utnyttet kapasiteten i jernbanenettet bedre.