Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Svar på åpent brev om Ringeriksbanen

Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, publisert i Ringerikes Blad 22. august 2022.

En god samferdselspolitikk handler om å bygge byer og lokalsamfunn, ta ned klimagassutslipp, redusere miljøavtrykk og sørge for trygg fremkommelighet. Ny infrastruktur kan i enkelte tilfeller gi helt nye muligheter – for eksempel til å arbeide på et sted og bo på et helt annet. Da dagens nasjonale transportplan ble utarbeidet, var det i stor grad tverrpolitisk enighet om veien videre.

Vi er nå i en helt ny situasjon enn for bare tre år siden. Viktige stikkord er koronapandemien og krigen i Ukraina. Dette har ført til at sikkerhet og beredskap må prioriteres høyere. Vi ser samtidig at aktiviteten i norsk økonomi er høy, med stigende renter og kostnadspress.

Vi skal selvsagt fortsette med å modernisere transportsystemet vårt. Men den nye situasjonen vi står i, gjør det nødvendig med en gjennomgang av planlagte utbyggingsprosjekter. Samferdselsprosjekter er dyre, og det er derfor viktig at vi får mest mulig vei og bane for pengene. Allerede igangsatte prosjekter må naturligvis fullføres. For å ikke bidra til ytterligere press på en allerede overopphetet økonomi, kommer vi ikke utenom å måtte vurdere om en del prosjekter på planstadiet kan utsettes. Uansett må vi i enda større grad se etter løsninger som gir kostnadsreduksjoner, samtidig som fremkommelighet og nytte opprettholdes.

Sistnevnte kostnadsreduksjoner har Nye Veier jobbet med for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss. Selv om Nye Veier har arbeidet godt med å undersøke nye og billigere løsninger, vil prosjektet fortsatt koste flere titalls milliarder kroner. Det er i en størrelsesorden som i seg selv er krevende. I tillegg vet vi at kostnadsøkninger på bare noen få prosent – som slett ikke er uvanlig – får store budsjettmessige konsekvenser. Men la meg understreke igjen at vi ser på mange vei– og jernbaneprosjekter, ikke bare dette fellesprosjektet.

Flere ordførere langs Bergensbanen hevder at Samferdselsdepartementet instruerte Jernbanedirektoratet om ikke å inkludere Ringeriksbanen i sin prioriteringsliste med anbefalte prosjekter før sommeren (Ringerikes Blad, 30. juli). Ordførerne skriver også at Ringeriksbanen ville kommet høyt på denne lista.

Grunnen til at direktoratet og Bane NOR ikke vurderte Ringeriksbanen, er at Nye Veier overtok ansvaret for fellesprosjektet fra Bane NOR og Statens vegvesen i 2021. Dette var en beslutning som den forrige regjeringen tok – uten at en fullfinansiering av prosjektet var på plass. Systemet med porteføljeprioritering gjelder prosjekter i Bane NORs og Statens vegvesens porteføljer. Dermed hadde heller ikke Statens vegvesen E16-prosjektet opp mot Hønefoss med i sine oversikter over prioriterte prosjekter. Hvilken plass Ringeriksbanen ville fått på Jernbanedirektoratets liste, er derfor et hypotetisk spørsmål.

Vi har forståelse for at ordførere, innbyggere og næringsliv langs Ringeriksbanen blir utålmodige og gjerne vil at spaden skal settes i jorda (Ringerikes Blad, 30. juli). Det gjelder ikke minst for et prosjekt som har vært ut og inn av skuffen flere ganger siden ideen om banen oppsto for over 150 år siden. Våre avklaringer om fellesprosjektet vil vi komme tilbake til i forslaget til statsbudsjett for 2023, som legges frem i oktober.