Taler og innlegg

Debattinnlegg av samferdselsministeren: Avsporing fra Helleland

Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård, publisert i Dagsavisen 15. mars 2023.

Direktetildelingen skal gi et bedre togtilbud for passasjerene på Østlandet til en god pris for staten. Med begrenset kapasitet skriker ikke jernbanen etter konkurranse og oppsplitting av togtilbudet, slik Solberg-regjeringen la opp til, men samordning og utnyttelse av infrastrukturen.

I et innlegg i Dagsavisen 14. mars er Høyres Trond Helleland ikke overraskende kritisk til regjeringens opplegg for direktetildeling av togtilbudet, men han sporer av.

Under hele prosessen har det vært klart at Vy og Flytoget kunne bli tildelt hver sin avtale av Jernbanedirektoratet, dersom dette ga et bedre togtilbud til en bedre pris for staten enn en samlet tildeling. Min vurdering i høst var at det verken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024. Samferdselsdepartementet vurderte også risikoen ved at Flytoget med om lag 350 ansatte skulle overta driften av hele togtilbudet på Østlandet som i dag omfatter om lag 1 800 ansatte.

Jernbanedirektoratet har på faglig grunnlag konkludert med at den beste løsningen er å tildele hele togtilbudet på Østlandet til Vy. Det har jeg tatt til etterretning.

Helleland bør heller ikke gi inntrykk av at Flytogets posisjon hadde vært tryggere under den forrige regjeringen. Regjeringen Solberg hadde ikke tatt stilling til hvordan Flytogets ruteleier skulle håndteres i forbindelse med konkurranse om togtilbudet. Flytoget ville ikke vært garantert å vinne konkurransen, samtidig som vi kunne ha risikert å ikke kunne bruke den knappe kapasiteten i jernbanenettet best mulig.

Jeg vil vurdere selskapsstrukturen for Vy og Flytoget i lys av direktetildelingen. Togtilbudet til og fra Oslo Lufthavn skal fortsatt være bra også etter at Flytogets sin trafikkavtale utløper, samtidig som vi får utnyttet kapasiteten i nettet bedre. Jeg er for øvrig enig med Helleland i at Flytoget leverer et godt tilbud. Den kompetansen de ansatte i Flytoget besitter, er viktig for å utvikle togtilbudet i Norge til det beste for de reisende.