Dovrebanen: Regjeringen vil hjelpe togselskapene med å håndtere følgene av ekstremværet Hans

– Person- og godstogselskapene som er rammet av ekstremværet skal ikke stå alene. Regjeringen vil derfor utforme en ordning for å støtte godstogselskapene som rammes av bruddet på Dovrebanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ekstremværet Hans har ført til store skader på infrastrukturen. Kollapsen av Randklev bru på Dovrebanen har gitt betydelige forstyrrelser i gods- og persontrafikken og rammet jernbanens kunder og selskaper. Bane NOR er i gang med å planlegge ny bru og vurderer muligheten for midlertidige løsninger, men det vil ta tid.

En støtteordning kommer
Kollapsen av jernbanebroen rammer særlig SJ Norge som årlig kjører 800 000 passasjerer på fjerntogene mellom Oslo og Trondheim, og OnRail og CargoNet som frakter gods på Dovrebanen. Årlig fraktes gods som tilsvarer over 180 000 trailere på Dovrebanen. En tredjedel av landtransporten mellom Oslo og Trondheim går på bane. Gods- og persontrafikken videre nordover til Bodø er også sterkt berørt.

–Vi vet at den økonomiske situasjonen er kritisk for enkelte selskaper, og regjeringen vil hjelpe selskapene å håndtere følgene av ekstremværet Hans. Jeg kan ikke si sikkert når en støtteordning vil være på plass, men den kommer, sier samferdselsministeren. 

Godstransport prioriteres på Rørosbanen
Det er allerede inngått avtaler mellom Jernbanedirektoratet og SJ Norge om endret rutetilbud som følge av ekstremværet. Fra mandag 4. september vil det bli buss for tog mellom Lillehammer og Dombås. Nattoget er innstilt uten alternativ transport. Det er iverksatt tiltak for å øke antall godstog som kan kjøre på Rørosbanen. Dette vil medføre at en del av avgangene må erstattes av alternativ transport. Bane NOR vil fremover kompensere persontogselskapene for økte kostnader til alternativ transport i tråd med den gjeldende ytelsesordningen, og vil umiddelbart stanse faktureringen av infrastrukturavgifter overfor godsnæringen.   

Rørosbanen har mindre kapasitet til å frakte gods enn Dovrebanen. Kortere kryssingsspor begrenser lengden på togene. Rørosbanen er ikke elektrifisert. Gods må da fraktes med dieseldrevne lokomotiver som er dyrere i drift enn lokomotiver som kjører på strøm.

– Lønnsomheten i godstogbransjen har lenge vært utfordrende. Det er nødvendig å støtte togselskapene for å opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer tilbake til normalt nivå så raskt som mulig etter at ny bru på er på plass. Hvordan en støtteordning vil se ut, er ikke besluttet. Ordningen skal ha en hensiktsmessig byrdefordeling mellom stat og selskapene, sier samferdselsministeren.