Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dublinreturer til Hellas

Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å vurdere bruk av Dublin-prosedyren overfor enslige mindreårige asylsøkere som har familiemedlemmer i Hellas. Det innebærer at asylsøknadene ikke blir realitetsbehandlet i Norge og at de returneres til Hellas for å få søknaden sin behandlet der.

– Det er svært viktig at alle medlemslandene etterlever sine forpliktelser etter Dublin-forordningen. Hvis Norge aksepterer ansvaret for familiemedlemmer til enslige mindreårige som tidligere har vært i Hellas med sin familie, vil det kunne oppfordre familier til å sende barna sine alene og irregulært rundt i Europa, for på den måten å kunne komme etter selv. Presedensvirkningene av dette må tillegges avgjørende vekt. En slik praksis vil også stride mot forordningens mål om å forhindre irregulære sekundærbevegelser og såkalt asylshopping, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).  

UDI instrueres også om å avslå anmodninger fra greske myndigheter om å overta ansvaret for den mindreåriges familiemedlemmer som fortsatt befinner seg i Hellas. Dette er helt i overensstemmelse med prinsippene i Dublin III-forordningen. 

Instruksen kommer som følge av et forslag fra UDI, som departementet i hovedsak samtykker til. 

Les instruksen: GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32 
 

Fakta og bakgrunn

Dublin-samarbeidet er basert på EU-forordning nr. 604/2013 av 26. juni 2013, ofte omtalt som «Dublin III-forordningen», og inneholder regler for å avgjøre hvilket land som er ansvarlig for å behandle en søknad om asyl fremmet i et av medlemslandene. Norge, Sveits, Liechtenstein og Island deltar sammen med alle EU-landene. Av art. 13, som blir avgjørende i mange av sakene, følger det at det medlemslandet der asylsøkeren først krysser grensen fra et tredjeland, blir ansvarlig for å behandle søknaden, ofte omtalt som prinsippet om første asylland.

UDI har siden juni 2017 gjenopptatt ansvarsetablering med greske myndigheter etter Dublin III-forordningen, samt fattet vedtak om overføring av asylsøkere til Hellas iht. utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b. Bakgrunnen for gjenopptakelsen var anbefalinger fra Europakommisjonen, jf. også Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-07/2017.

I noen av disse sakene er søkeren mindreårig uten familie i Norge, samtidig som det er kjent at den mindreårige tidligere har oppholdt seg sammen med familie i Hellas, og familien oppholder seg fortsatt der. UDI har i slike tilfeller rutinemessig anmodet Hellas om tilbaketakelse av den mindreårige, jf. Dublin III-forordningens artikkel 8 (gjenforening av mindreårige med deres familiemedlemmer). Hellas har på sin side anmodet norske myndigheter om ansvarsovertakelse av den mindreåriges familiemedlemmer, jf. forordningens artikkel 17 (anmodning om ansvarsovertakelse med henblikk på å føre nærstående sammen av humanitære grunner). Det legges til grunn at dette vurderes i forhold barnets beste. UDI har hittil avslått anmodningene fra Hellas, og Hellas har avslått UDI sine. Asylsøknadene til de mindreårige har derfor blitt realitetsbehandlet i Norge.

 

Til toppen