Eierskap i gasstransportsystemet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Gasstransportsystemet, og reguleringen av det, har en helt sentral rolle for å oppnå dette grunnleggende målet.

Det betyr blant annet at grunnrenten ikke skal tas ut i transportleddet og at tariffene ved bruk av transportsystemet skal reflektere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved transport og behandling av gass i systemet. For ressursforvalter er det viktig å sikre at systemet driftes kostnadseffektivt med lave tariffer, har høy regularitet og fleksibilitet, samt at det fattes gode og helhetlige beslutninger knyttet til videreutvikling.

Store deler av tillatelsene i Gassled har konsesjonstid som utløper i 2028 og staten har hjemfallsrett ved utløp av konsesjonstid. Andre deler av gasstransportsystemet har lengre konsesjonstid. Enkelte anlegg har ikke eksplisitt konsesjonstid.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt brev til relevante rettighetshavere hvor det signaliseres at staten tar sikte på å benytte seg av hjemfallsretten ved utløpet av konsesjonstid og ønsker et helstatlig eierskap for de sentrale delene av det norske gasstransportsystemet.

Der overtakelse eventuelt krever vederlag, legger departementet til grunn at et slikt vederlag skal baseres på de fremtidige forventede nettoinntektene eierne av infrastrukturen vil ha fra sitt eierskap.

En eventuell overgang til helstatlig eierskap forutsettes å være verdinøytralt for staten. Det vil si at statens eierkostnader ved systemet i sin helhet dekkes av fremtidige tariffinntekter.

Det tas sikte på å videreføre hovedtrekkene i reguleringen av gasstransportsystemet også etter 2028. Det legges til grunn at Gassco fortsatt skal være operatør for systemet, og bruke tekniske tjenesteytere. Tariffene skal være kostnadsbaserte. Eventuelle investeringer i ny gassinfrastruktur på kontinentalsokkelen skal fortsatt drives fram av de kommersielle aktørene og deres behov for gasstransport. Gjennom denne etablerte praksisen sikres en markedstest ved utvikling av ny infrastruktur.

Bakgrunn om gasstransportsystemet: Om gasstransportsystemet på norskpetroleum.no