Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov er klart

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringa har satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.

– Vi vet at folk med funksjonsnedsettelser opplever diskriminering og ekskludering på mange områder, blant annet i utdanning, i arbeidslivet og i fritidsaktiviteter. Vi må gjøre rettighetene deres mer kjent, og med dette tar regjeringa et stort og viktig skritt på veien mot å gjøre CRPD-konvensjonen til norsk lov. Det er på tide, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Ekspertutvalget består av:

  • Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
  • Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
  • Sven Ole Fagernæs. tidligere regjeringsadvokat

Utvalget skal utrede konsekvensene av å inkorporere CRPD i norsk lov og gi en anbefaling om hvordan konvensjonen bør inkorporeres. Inkorporering i menneskerettsloven skal vurderes særskilt.

– Det er tre svært kompetente og erfarne jurister som har påtatt seg denne oppgaven. Problemstillingene som må vurderes før regjeringen kan sende et forslag om inkorporering på høring er kompliserte, og jeg ser fram til å få utredningen på mitt bord, sier Trettebergstuen.

Utvalget skal avgi sin utredning innen utgangen av 2023. 

Mandat for utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov (.pdf)