Ekstra overføringer til kommunesektoren under koronapandemien for 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en oversikt som viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer i 2021, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Kommunene har levert viktige velferdstjenester gjennom hele koronapandemien. Samtidig har kommunesektoren stått for det praktiske arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing, karantene (TISK-strategien), smittevern og vaksinering.

Kommunesektoren fikk i 2021 mer enn 25 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak med begrunnelse i koronapandemien. En mindre del av midlene ble fordelt direkte til frivillige og ideelle organisasjoner.

Hoveddelen av midlene, om lag 20 milliarder kroner, ble gitt som kompensasjon for virusutbruddet. Pengene skulle blant annet dekke kommunenes merutgifter til smittevern, oppfølging av TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene), vaksinasjon og mindreinntekter som følge av blant annet bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken. Som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet ble det gitt et tillegg i frie inntekter i 2021 som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020, utover det som automatisk ble kompensert gjennom at kostnadsveksten også ble lavere. Tillegget er på 1,926 mrd. kroner og fordelt med 1,18 mrd. kroner til kommunene og 0,746 mrd. kroner til fylkeskommunene. Dette er midler som er videreført i kommunesektorens inntektsrammer. Fordeling av midlene er ikke vist i tabellene under.

Her kan du laste ned tabellene:

Noen av tilskuddene er tildelt både kommuner og fylkeskommuner, og inngår derfor i begge oversiktene.

I tillegg til midlene som inngår i tabellene over, ble det bevilget til sammen 305 millioner kroner over kap. 291, post 60 og 62 og kap. 292, post 60. Disse midlene var ment å gå til tiltak for innvandrere og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.