Endrer folketrygdloven for å synliggjøre internasjonale avtalers betydning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget og endrer blant annet folketrygdloven og andre lover som hører under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

- Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen la fredag fram et lovforslag for Stortinget hvor det blir foreslått endringer både i trygdelovgivningen og i helselovgivningen. Målet med endringene er å øke synligheten av de forpliktelsene Norge har med hensyn til trygd og helsetjenester på tvers av landegrenser – såkalt trygdekoordinering.  

Det er første gang at Norges forpliktelser til koordinering av trygdeordninger er gjennomgått samlet og grundig.

  • Dette er viktige grep som bidrar til å synliggjøre Norges folkerettslige forpliktelser på en skikkelig måte. Feiltolkningen av trygdeforordningen har vist oss alle hvor komplisert og sammensatt jussen på dette feltet er, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen foreslår å skrive om de bestemmelsene i folketrygdloven som regulerer hvor man kan oppholde seg når man mottar sykepenger, pleiepenger mv. og arbeidsavklaringspenger.

På den måten skal lovteksten synliggjøre at EØS-avtalen og andre avtaler kan gi adgang til å oppholde seg utenfor Norges grenser mens man mottar disse ytelsene.

Regjeringen foreslår at de aktuelle EØS-forordningene gjennomføres i norsk rett i selve folketrygdloven, og ikke i en egen forskrift, som i dag.

Det foreslås også endringer i en rekke andre berørte lover, som barnetrygdloven og kontantstøtteloven og enkelte helselover og pensjonslover, ved at det settes inn henvisninger til gjennomføringsbestemmelsene i folketrygdloven.

I tillegg blir det foreslått at folketrygdloven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven suppleres med såkalte «folkerettsmarkører», slik at forholdet til de folkerettslige forpliktelsene om trygdekoordinering blir synliggjort.

Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Trygdekoordineringsutvalget la i juni 2021 fram sine forslag i utredningen NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser.