Endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester (forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.)

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. juli 2021, men enkelte av kravene vil gjelde fra et senere tidspunkt.

Lenke til lovdata:

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv - Lovdata

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har stått for utarbeidelsen av forskriftsendringene og gjennomføring av høringen. Les RMEs oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene her.

RMEs høring var todelt:

Del A var en konsepthøring om forslag til hvordan 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen kan innføres.

Del B var en høring med forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om kraftomsetning og nettjenester. Del B ble oversendt OED til vurdering og eventuell fastsettelse av endelig forskrift.

Endringene innebærer en ny definisjon av avanserte måle- og styringssystem (AMS) som ikke skiller mellom elektrisitetsmålere plassert i lav- og høyspenningsanlegg, nye funksjonskrav for AMS i andre målepunkt enn de knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg og mer detaljerte krav til sikkerhet for AMS. Endringene legger til rette for å praktisk kunne gjennomføre 15 minutters balanseavregning, forskriftsfester funksjonskrav for AMS og gir AMS et høyere sikkerhetsnivå.