Endringer i kommuneloven

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i kommuneloven. Endringene følger opp de første erfaringene med loven, og skal bidra til en fortsatt god og tydelig lov.

Proposisjonen inneholder blant annet forslag om justeringer i reglene for valg og avstemning. Regjeringen legger derfor opp til at forslagene skal tre i kraft før kommuner og fylkeskommuner skal konstituere seg etter valget til høsten.

For å sikre tillit og oppslutning om det representative demokratiet, er det viktig at reglene om valg og avstemning i folkevalgte organer er tydelige og klare. Reglene må også gi nødvendig handlingsrom. Regjeringen foreslår derfor at det åpnes for at forholdsvalg kan gjennomføres ved å vise stemmetegn, som et alternativ til skriftlig avstemning. I tillegg foreslår regjeringen en ny bestemmelse om settemedlemmer, som gir større frihet til å bestemme hvem som kan velges.

Regjeringen vil også tydeliggjøre at valg av leder og nestleder i folkevalgte organer skal skje åpent ved å vise stemmetegn. Det bidrar til transparens rundt viktige valg i kommuner og fylkeskommuner. For å ivareta unge folkevalgte, åpnes det likevel for at hvert enkelt medlem av ungdomsråd kan kreve skriftlig avstemning ved valg av leder og nestleder.

Proposisjonen inneholder også forslag til andre endringer og klargjøringer i loven. Blant annet foreslår regjeringen endringer i reglene om arbeidsutvalg. Endringene går ut på å gi folkevalgte organer som har opprettet arbeidsutvalg større frihet til å selv gjøre endringer i arbeidsutvalgene. I tillegg foreslår regjeringen at de lovfestete medvirkningsrådene skal kunne opprette arbeidsutvalg. Dette er en etterspurt endring, som vil legge til rette for at medvirkningsrådene blir bedre rustet til å ivareta sin rolle.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00