Endringer i konkurranseloven

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere endringer i konkurranseloven trer i kraft 1. juli.

De viktigste lovendringene som trer i kraft er endringer i bestemmelsene om fusjonskontroll, og innføringen av en ny forliksordning for kartellsaker.

Endringene i bestemmelsene om fusjonskontroll innebærer at det norske regelverket vil være enda nærmere harmonisert med EU/EØS-regelverket. Endringene vil bare gjelde for meldinger om foretakssammenslutninger som er mottatt av Konkurransetilsynet etter 1. juli 2016.

Innføringen av en forliksordning for kartellsaker vil gi Konkurransetilsynet et mer fleksibelt håndhevingsverktøy i bekjempelse av karteller. Foretak som innrømmer skyld og velger å gå inn på en slik forliksløsning, vil oppnå en reduksjon av overtredelsesgebyret på 10 prosent. Dette vil kunne bidra til mindre omfattende saksbehandling, og kan frigi ressurser slik at Konkurransetilsynet kan behandle flere saker.

Stortinget har også vedtatt at det skal opprettes en ny konkurranseklagenemnd, men denne endringen vil først tre i kraft senere.

For mer informasjon om lovendringene, se her (prop 37 L  kapittel 7).