Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Barne- og familiedepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Barne- og familiedepartementets ansvarsområde.

Ny barnevernslov trer i kraft

Dagens barnevernslov er 30 år gammel, og Stortinget vedtok forslag til ny barnevernslov våren 2021, jf. Prop. 133 L (2020–2021) og Innst. 625 L (2020–2021). Loven skal styrke det forebyggende arbeidet, medvirke til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Ny barnevernslov er også en enklere og mer brukervennlig lov. Loven presiserer krav til forsvarlig saksbehandling, og vil legge bedre til rette for lik praksis i kommunene.

Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften)

Forskriften er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov § 17-3. Forskriften vil erstatte tilsynsforskriften etter dagens barnevernlov. Ny tilsynsforskrift viderefører i stor grad innholdet i dagens tilsynsforskrift, men er tilpasset ny barnevernslov. Forskriften inneholder også en del språklige, strukturelle og begrepsmessige endringer. Enkelte av disse endringene har direkte sammenheng med ny barnevernslov.

Som en konsekvens av at adgangen til å oppnevne tilsynsutvalg ikke er videreført i ny barnevernslov, er dagens bestemmelser om tilsynsutvalg ikke videreført i ny forskrift. Ny forskrift inneholder også enkelte innholdsmessige endringer og presiseringer. Blant annet er det foreslått visse endringer og presiseringer av statsforvalterens tilsynsansvar, og det er presisert at statsforvalteren i årsrapporten skal gi en generell vurdering av tilstanden i barnevernsinstitusjonene.

Forskrift om oppfølging av barn på barnevernsinstitusjon (oppfølgingsforskriften)

Forskriften er ny og fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov § 10-19. Forskriften omfatter alle barn som oppholder seg i en barnevernsinstitusjon. Hovedformålet er at barnevernstjenesten skal ivareta sitt løpende og helhetlige ansvar for å følge opp barn på institusjon.

Forskriften skal også bidra til at barnevernstjenesten har god kunnskap om barnets omsorgssituasjon og utvikling gjennom hele institusjonsoppholdet. Forskriften skal også bidra til at barnevernstjenesten systematisk og regelmessig vurderer om barnet får hjelp, omsorg og behandling tilpasset det enkelte barnets behov, eller om det er behov for endringer eller ytterligere tiltak.

Forskriften inneholder blant annet bestemmelser som regulerer barnevernstjenestens plikt til regelmessig oppfølging, besøk og kontakt med barnet, om barnets kontaktperson, om samarbeid mellom barnevernstjenesten og institusjonen, om plan for oppfølgning av barnet og om barnevernstjenestens ansvar ved oppstart og avslutning av institusjonsoppholdet.

Forskrift om barns rettigheter i barnevernsinstitusjon

Forskriften er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov §§ 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-14 og 10-15. Bestemmelsen skal erstatte dagens forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon («rettighetsforskriften»). Forskriften er tilpasset og innholdet i flere av bestemmelsene i dagens rettighetsforskrift er flyttet inn i ny barnevernslov.

Forskrift om politiattest etter barnevernsloven (politiattestforskriften)

Forskriften er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov § 12-11. Forskriften vil erstatte dagens forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven.

Forskriften viderefører i stor grad innholdet i dagens politiattestforskrift, men er tilpasset ny barnevernslov slik at det blant annet fremgår at barneverns- og helsenemnda skal innhente politiattest fra personer som skal oppnevnes som talsperson, og at statsforvalteren skal kreve politiattest fra personer som skal føre tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn eller omsorgssentre skal fremlegge politiattest.

Bestemmelsen om krav om politiattest fra barnets tillitsperson er noe endret fra dagens forskrift, ved at det kan gjøres unntak fra krav til fremleggelse av politiattest i akuttsituasjoner.

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften)

Forskriften er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov §§ 10-15 og 10-17. Forskriften erstatter kvalitetsforskriften og godkjenningsforskriften etter dagens lov, og viderefører i hovedsak innholdet i disse forskriftene. Dette innebærer blant annet at forskriften er tilpasset krav i ny lov om at også de statlige institusjoner skal godkjennes, og nye lovkrav om kompetanse og bemanning i institusjon. Forskriften inneholder også en ny bestemmelse om at tett geografisk konsentrasjon av institusjoner kan inngå som et moment i vurderingen av om institusjonen kan gi barn forsvarlig omsorg og behandling.

Forskrift om sentre for foreldre og barn

Forskriften er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov §§ 10-21. Forskriften vil erstatte dagens senterforskrift. Forskriften viderefører i hovedsak innholdet i dagens forskrift, men er tilpasset ny barnevernslov.

Forskrift om overgangsregler til lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven)

Forskriften ble vedtatt 15. desember og er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov § 18-1. Overgangsreglene skal bidra til rettsklarhet når ny barnevernslov trer i kraft. Det er fastsatt overgangsregler vedrørende sperrefrist i samværssaker og i tilbakeføringssaker som er vedtatt før ny lov trer i kraft, og et begrenset unntak fra kravet til politiattest (barneomsorgsattester) for alle som skal føre tilsyn eller oppnevnes til talsperson etter 1. januar 2023.

For omtale av overgangsreglene, se brev sendt ut til alle landets kommuner og fylkesnemnder 21. desember 2022. I brevet orienteres også barnevernstjenestene om behov for særskilte vurderinger fra barnevernstjenesten grunnet lovendring som vedrører tvangsplasseringer i institusjon for barn over 18 år.

Forskrift om endring i forskrifter etter barnervernloven som følge av iverksetting av ny barnevernslov

Forskriften ble vedtatt 15. desember og er fastsatt med hjemmel i ny barnevernslov § 1-4, § 9-11, § 12-8, § 14-13, § 15-12 siste ledd, § 16-5 fjerde ledd, § 17-6 og § 18-1 annet ledd.

Forskriften gjør tekniske endringer i ulike forskrifter etter barnevernloven for å oppdatere dem i tråd med ny barnevernslov. Endringene er i hovedsak nye hjemler og nye betegnelser tilpasset den nye loven. Endringene trer i kraft samtidig med ny lov, 1. januar 2023.

Det gjøres endringer i følgende forskrifter:

 1. Forskrift 16. desember 1992 nr. 1243 om statsforvalterens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven.
 2. Forskrift 26. november 2003 nr. 1397 om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon.
 3. Forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem.
 4. Forskrift 23. juni 2006 nr. 723 om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter lov om barneverntjenester.
 5. Forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
 6. Forskrift 1. juni 2014 nr. 697 om medvirkning og tillitsperson.
 7. Forskrift 7. desember 2021 nr. 3419 om overgangsregler for det økonomiske ansvaret for hjelpetiltak i senter for foreldre og barn.
 8. Forskrift 12. august 2022 nr. 1430 om Barnesakkyndig kommisjon.

Samtidig oppheves følgende forskrifter:

 1. Forskrift 21. desember 1992 nr. 1246 om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter.
 2. Forskrift 24. november 2003 nr. 1373 om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for Oslo kommune.
 3. Forskrift 15. mai 2006 nr. 524 om opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten.
 4. Forskrift 1. desember 2006 nr. 1333 om overgangsbestemmelser til lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).
 5. Forskrift 30. november 2007 nr. 1349 om overgangsbestemmelser til lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).
 6. Forskrift 26. juni 2009 nr. 875 om overgangsbestemmelser til § 4-21 i lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven.
 7. Forskrift 9. oktober 2009 nr. 1262 om overgangsbestemmelser til lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon).

Forskrift om pakkereiselovens anvendelse for Svalbard

Fra 1. januar 2023 vil hele pakkereiseloven også gjelde for Svalbard. Tidligere er det kun pakkereiselovens regler om reisegaranti som har omfattet Svalbard. Reglene om reisegaranti på Svalbard er nedfelt i forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften) § 4. Turistforskriften § 4 oppheves, og erstattes av forskrift om pakkereiselovens anvendelse for Svalbard.