Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Endringer i vegtrafikkloven

Det er vedtatt endring i vegtrafikkloven som gir hjemmel til å fastsette forskrift om nærmere angitte forhold knyttet til krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av tunge kjøretøy. Dette innebærer at Norge samordner norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler. Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er tidligere innført for personbiler og lette varebiler.

Endringer i yrkestransportloven

Det er gjort endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) som trådte i kraft 17. juni 2022. Det overordnede formålet med lovendringen er å klargjøre at offentlige myndigheter og andre aktører som er tildelt oppgaver i eller i medhold av yrkestransportlovens bestemmelser, kan behandle personopplysninger. Lovendringen skal blant annet legge til rette for at det kan gjennomføres elektronisk billettering på ferje.