Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

De midlertidige reglene i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina er videreført med enkelte endringer og presiseringer. Det er innført en ny midlertidig endring i husleieloven som åpner for å inngå tidsbestemt leiekontrakt med minstetid på ett år ved utleie av fritidsbolig som tas i bruk til bolig, og at deltakere i introduksjonsprogram etter de midlertidige reglene i integreringsloven skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging. Endringene trådte i kraft 2. juni 2023 og oppheves 1. juli 2024.

Midlertidig forskrift om endringer i integreringsforskriften som følge av ankomstene av fordrevne fra Ukraina

Det er det gjort en midlertidig endring i integreringsforskriften § 3 om foreldreveiledning som åpner for at kommunene kan redusere antall veiledningsmøter/-samtaler ved foreldreveiledning dersom kapasitetssituasjonen i kommunen gjør det nødvendig. Det er også gjort endringer i de midlertidige reglene i integreringsforskriften som gjelder personer med midlertidig kollektiv beskyttelse. Forskriften trer i kraft 1. juli 2023 og oppheves 1. juli 2024.

Midlertidig forskrift om endring i integreringsforskriften (utvidet norskopplæring)

Stortinget vedtok 15. juni 2023, jf. Prop. 118 S (2022-2023) å øke bevilgning til tilskudd til opplæring i norsk for at kommuner og fylkeskommuner som har kapasitet kan gi opplæring i norsk utover ett år til fordrevne fra Ukraina som har behov for det for å oppnå et minimumsnivå i norsk. Som følge av dette er det fastsatt en midlertidig bestemmelse i integreringsforskriften om utvidet norskopplæring. Opplæringen skal kunne utvides med seks måneder for fordrevne fra Ukraina med utdanning på videregående nivå eller høyere, slik at de til sammen kan få inntil 18 måneder norskopplæring. Fordrevne fra Ukraina med lavere utdanning skal til sammen kunne få tre år norskopplæring. Dette tilsvarer tilbudet som gis til ordinære flyktninger med videregående eller høyere utdanning. Endringene trer i kraft 1. juli 2023 og oppheves 1. juli 2024. 

Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)

Det er innført en midlertidig forskriftshjemmel i integreringsloven om utveksling av kompetanseopplysninger som åpner for at departementet kan gi midlertidig forskrift om innhenting og utlevering av kompetanseopplysninger, uten hinder av taushetsplikt, fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets registre. Formålet skal være å legge til rette for at personer som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34, kan sysselsettes i det statlige, kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet. Endringen trådte i kraft 9. juni 2023 og oppheves 1. juli 2024.

Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)

På bakgrunn av spørsmål om forståelsen og praktiseringen av loven er det gjort enkelte presiseringer i loven. Det er også gjort enkelte endringer i loven for å tilpasse loven bedre til de faktiske forholdene, blant annet ny beregning av varigheten av gratis opplæring. Enkelte bestemmelser i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 er opphevet, fordi de ikke lenger er aktuelle. Endringene trer i kraft 1. august 2023.

Forskrift om endringer i integreringsforskriften (presiseringer)

Det gjøres flere mindre endringer i integreringsforskriften på bakgrunn av spørsmål om forståelsen og praktiseringen av integreringsregelverket. Blant annet presiseres reglene om fritak og det tas inn en definisjon av hva som menes med utdanning på videregående nivå etter integreringsloven. Endringene trer i kraft 1. august 2023. 

Pensjonistlønn etter særskilt sats for arbeid med fordrevne fra Ukraina

Ordningen med pensjonistlønn etter særskilt sats for arbeid med fordrevne fra Ukraina er videreført av partene i kommunal sektor fra 1. juli 2023 til utgangen av 2023. Pensjonistlønnen avkorter ikke alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) slik at pensjonistlønnen heller ikke avkorter offentlig AFP.

Endringer folketrygdloven – adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon

Legeerklæring kan som hovedregel utstedes etter at legen har foretatt en fysisk undersøkelse av pasienten. Etter lovendringen kan sykmelder også utstede legeerklæring etter e-konsultasjon dersom pasienten og diagnosen er kjent for legen, legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og legen anser det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon. Alle disse vilkårene må være oppfylt.

Det kan også utstedes sykmelding etter e-konsultasjon ved risiko for spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi

Oppfølgingstiltakene skal bidra til økt overgang til ordinært arbeid. Regjeringen ønsker et løft i satsingen på unge som står utenfor utdanning og arbeid. Den nye ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid får en fast kontaktperson, tidlig, tett og tilpasset oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten så lenge det er nødvendig. Departementet mener det er hensiktsmessig å forskriftsfeste oppfølgingen som skal gis gjennom ungdomsgarantien, og har vedtatt at ordningen reguleres i et eget kapittel i forskriften om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi. Ungdomsgarantien skal være landsdekkende og tre i kraft fra 1. juli 2023.

Den nye forskriften innebærer videre en omstrukturering av den tidligere forskriften om oppfølgingstiltak i egenregi og en tydeliggjøring av rammene for oppfølgingstiltaket «individuell jobbstøtte (IPS)». Videre blir gjeldende praksis forskriftsfestet.

Endringer i tiltakspengeforskriften

Det er samtidig vedtatt endringer i forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften) som i hovedsak er nødvendige som følge av den nye forskriften om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi. Med endringene kan de som får arbeid med støtte og individuell jobbstøtte etter den nye forskriften, motta tiltakspenger.