Engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskriftsbestemmelse som vil gi oppholdstillatelse til utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl i minst fem år per 29. november 2022.

Endringen følger opp budsjettforliket mellom regjeringen og SV, hvor det ble bestemt at det som en engangsløsning skal gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til utlendinger som per 29. november 2022 har sittet i kirkeasyl i minst fem år. Bestemmelsen er midlertidig og vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet. Personer som omfattes må innen tre måneder be om omgjøring av tidligere avslag på søknad om beskyttelse (asyl).

Om kirkeasyl

«Kirkeasyl» er ingen formell ordning som er regulert i lov eller forskrift. I praksis oppstår kirkeasyl når noen tar opphold i et kirkerom for å unngå uttransportering etter rettskraftig vedtak i saker om søknad om asyl eller oppholdstillatelse. Kirkeasyl har vært svært lite brukt her i landet de senere årene. Justis- og beredskapsdepartementet er ikke kjent med at noen er i kirkeasyl i dag.

Regjeringen ønsker å forebygge nye tilfeller av kirkeasyl. Det vil fremover ikke lenger være særskilte retningslinjer for fremtidig uttransport av personer som har tatt opphold i kirker. Det betyr at om det skulle oppstå nye tilfeller av kirkeasyl, skal sakene løses i tråd med politiets vanlige rutiner. Det vil si på en så skånsom måte som mulig.

Tiltak som dialog, informasjon og samarbeid med kirken vil være sentrale elementer for å få til frivillige løsninger og unngå bruk av makt. I ytterste konsekvens vil politiet kunne bruke makt, men dette skal unngås så langt det lar seg gjøre. Om barn er berørt skal barnefaglige prinsipper for politiets arbeid i asyl- og utlendingssaker legges til grunn.