Enklere saksbehandling for bygg som blir skadet av ulykke

Regjeringen foreslår enklere og raskere saksbehandling av bygg som er skadet av brann, naturskade eller annen akutt hendelse. – Det er viktig at boligeiere eller bedrifter som brått står uten hjem eller lokaler, blir godt og tidlig ivaretatt i en vanskelig situasjon, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Hvert år håndterer forsikringsnæringen mellom 600 til 800 saker der bygg har større skader fra brann, flom eller annen akutt hendelse, med en kostnad på om lag 3 milliarder i året.

- Når brann, flom eller noe annet akutt gjør at man står uten bolig eller driftsbygg er det en fortvilet situasjon. Da er det særlig viktig at vi har gode regler som gjør at man kan komme raskt i gang med arbeidet, sier Sanner

Det er i dag stor variasjon i den kommunale saksbehandlingen av skadesakene. For eksempel krever noen kommuner at det må søkes om tillatelse til å gjennomføre sikringstiltak, mens andre ikke gjør det. Disse variasjonene fører til uforutsigbarhet og unødige kostnader for boligeiere, bedrifter og samfunnet for øvrig.

- Reglene må være forutsigbare og gjøre det mulig å komme raskt i gang med sikring og rehabilitering av bygget. Det er viktig både for for både boligeiere og bedrifter. I tillegg er kan det begrense skadene og gjøre det tryggere for omgivelsene, sier Sanner 

For bygg som er skadet av ulykke, foreslås følgende endringer:

- At det ikke er nødvendig å søke kommunen for å gjøre nødvendige sikringstiltak på bygget.

- At det ikke er nødvendig å varsle naboer til bygget når man søker om å rive det.

-  At forhåndskonferanse mellom kommune, bygningseier og eventuelle andre fagmyndigheter skal avholdes innen 3 dager.

 

Høringen foreslår også endringer i kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg. Vi foreslår at slikt pålegg bare skal kunne gis til bygg som er gitt bevaringsstatus i plan, og ikke bygg som anses som bevaringsverdig etter en skjønnsmessig vurdering.

- Høringsforslaget er en innledende del av et lovarbeid vi har igangsatt. I dette arbeidet skal vi forenkle og tydeliggjøre reglene som gjelder ved endringer på eksisterende bygg. Målet er at det skal bli mer forutsigbarhet og likebehandling i byggesaker der bolig- og bygningseiere vil endre byggene sine, sier Sanner.

 

Se høringsforslaget her.

Til toppen