Forsiden

Enklere tilgang til helsedata

Regjeringen sørger for at det nå blir enklere for forskere og offentlige virksomheter å sammenstille data fra flere helseregistre. Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata.

Helsedataservice skal ivareta oppgaven med å behandle søknader og beslutte tilgang til helsedata i helse­registre.

– Vi vet at helsedata gir viktig og nødvendig kunnskap om helse og helsehjelp. Forskere og helsemyndighetene får nå «én vei inn» slik at tilgangen til dataene blir raskere, enklere og mer oversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Slipper flere søknader

Forskere og offentlige virksomheter som ønsker å sammenstille data fra flere helseregistre, måtte tidligere sende og koordinere flere søknader – til hver registerforvalter og noen ganger også til Helsedirektoratet eller regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I den nye løsningen trenger forskeren etter hvert bare å sende én søknad – til Helsedataservice. Dette vil gi en forenkling av tilgangen til helsedata både i beredskapssituasjoner og i normalsituasjoner.

Helsedataservice vil begynne å behandle søknader etter hvert som helseregistre er besluttet inkludert i løsningen.

Direktoratet for e-helse, som Helsedataservice er en del av, har i denne omgang sendt på høring et forslag om å inkludere Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, Legemiddelregisteret, System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK), Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og andre lovbestemte registre.

Direktoratet foreslår at Helsedataservice kan begynne å behandle søknader for disse registrene fra 15. mars 2023.

Lagrer ikke helseopplysninger

Det følger av forskriften at direktoratet også kan beslutte at andre helseregistre skal inkluderes i løsningen. Dette gjelder medisinske kvalitetsregistre som har nasjonal status, befolkningsbaserte helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet (FHI) forvalter og beredskapsregistre. Dette vil direktoratet vurdere nærmere i samråd med registerforvalterne.

Helsedataservice skal ikke motta eller lagre helseopplysninger.