Etablerer kommunalt pasient- og brukerregister

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret.

–Vi har i dag for lite kunnskap og åpenhet om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mangelen på gode data gjør at vi ikke har nødvendig kunnskap for å utvikle gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Kommunalt pasient- og brukerregister skal rette opp dette, og gi et godt grunnlag for å heve kvaliteten i tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Sentrale og kommunale myndigheter vil kunne bruke data fra registeret for å bedre planlegge, styre og evaluere helse- og omsorgstjenestene. For eksempel vil registeret gi verdifull informasjon om behandlingen av pasienter med folkesykdommer som kols og diabetes. Dette ville være viktig kunnskap for å utvikle tjenestene.  

KPR skal bygges opp trinnvis. Det legges opp til at registeret skal ferdigstilles i løpet av 2017. Hvis lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det bli utarbeidet en forskrift som vil bli sendt på egen høring.

Ikke økt rapportering                                                                                           Det er et mål at registeret ikke skal medføre økt rapportering. I fremtiden vil mye av datafangsten kunne skje gjennom automatisk rapportering. I etableringsfasen skal KPR baseres på eksisterende registre og systemer. Dataene er i dag for fragmenterte og lite sammenliknbare til at informasjonen kan nyttiggjøres på en god måte.

Strenge krav til personvern                                                                                Ny helseregisterlov trådte i kraft 1. januar. Registeret skal følge dette regelverket og de strenge krav til personvern som er regulert der. Direkte personidentifiserende kjennetegn (fødselsnummer) skal lagres kryptert og separert fra helse­opplysningene, på samme måte som i Norsk pasientregister (NPR).

Les høringsnotatet

Høringsfrist er 01. oktober 2015