Ett år etter – veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggssektoren

Onsdag 10. januar var sentrale aktører fra maritim næring og byggebransjen samlet for å markere status i arbeidet med grønn sjøtransport i sektoren. Flere viktige prosjekter er underveis i næringen, og myndighetene strammet 1. januar 2024 inn kravene til klima og miljø ved offentlige anskaffelser.

Veikartet for grønn sjøtransport (PDF) er særlig rettet mot hvordan offentlige prosjekteiere i bygg- og anleggsektoren kan bruke sine innkjøp til å øke andelen grønne skip og redusere utslipp fra aktiviteten.

– De nye klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser kan få stor betydning for grønn omstilling i skipsnæringen. Det offentlige kjøper inn store mengder varer og tjenester, og kravene vil kunne føre oss nærmere utslippsmålene i denne næringen, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet.

Grønn omstilling av skipsfarten er et satsingsområde for regjeringen.

– Å lykkes med flåtefornyelse i nærskipsfarten, spesielt de mindre gods- og bulkskipene som går langs norskekysten, er avgjørende for å nå utslippsmålene. Det offentlige kjøper inn mye sjøtransport av masser og materialer til bygg- og anleggssektoren. Her går det offentlige foran med strenge miljøkrav, og dette vil øke farten i overgangen til lav- og nullutslippsløsninger i sjøtransporten, sier Syrstad.