EU-høring om offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen om hvordan regelverket for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren fungerer.

Offentliggjøringsforordningen («Sustainable Finance Disclosures Regulation», SFDR) ble vedtatt i EU i 2019. Forordningen gir regler om hvordan foretak i finanssektoren som driver porteføljeforvaltning skal gjøre bærekraftsinformasjon tilgjengelig for sluttinvestorer. Formålet er å bidra til mer åpenhet i markedet og å gjøre investorer i stand til å ta informerte beslutninger. Forordningen gjelder som norsk lov fra 1. januar 2023.

EU-kommisjonen varslet i desember 2022 en evaluering av forordningen. EU-kommisjonen åpnet 14. september 2023 for innspill fra interessenter om hvorvidt regelverket fungerer etter hensikten, og møter deres behov og forventninger.

Høringen er todelt og består av:

  • En høring rettet mot markedsaktører, investorer og offentlige myndigheter («targeted consultation»)
  • En høring rettet mot et bredt spekter av interessenter, herunder interesseorganisasjoner og enkeltpersoner («public consultation»)

Fristen for å gi innspill til EU-kommisjonen er 15. desember 2023.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens høringsportal. Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 1. desember 2023. Departementet tar også gjerne imot kopi av høringsinnspill fra norske interessenter. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no. Merk oversendelsen med saksnummer 23/4345.

Les mer: