EU: Høringer om direktivene om bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy (Eurovignette) og om regelverket for den europeiske bompengetjenesten (EETS)

EU-kommisjonen vil første halvår i 2017 komme med forslag til revisjon av direktivene om bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy over 3,5 tonn og av regelverket for den europeiske bompengetjenesten. I denne forbindelse gjennomfører Kommisjonen nå to separate offentlige høringer (public consultations) med høringsfrist 2. oktober 2016.

De aktuelle direktivene er 1999/62/EF, 2006/38/EF og 2011/76/EU for Eurovignette og 2004/52/EF og 2009/750/EF for EETS.

De to høringene er åpen for alle interessenter. Høringssvar skal for begge høringene skje via utfylling av et elektronisk spørreskjema (se peker under) med muligheter for vedlegg:

Eurovignette-direktivene
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm

EETS
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_en.htm

Bakgrunn

Når det gjelder Eurovignette har Kommisjonen tidligere varslet en revisjon av regelverket for å sikre økt grad av rettferdig og effektiv vegprising. Endringene skal tilrettelegge for mer omfattende, varig brukerbetaling som i tillegg til kostnader som dekker bygging/vedlikehold av veger, også internaliserer eksterne kostnader knyttet til miljø og kø. Denne tilnærmingen begrunnes både med det finansielle behovet og at det vil sikre riktigere prising av vegbruken ved at brukerne tar med eksterne miljø- og kø-effekter i sine valg av bruk av infrastruktur. Samtidig er det essensielt for EU å ivareta hensynet til ikke-diskriminering. Det kan synes utfordrende å forene de to systemene i hhv. EU og Norge. Norge har også i forbindelse med 2011/76-direktivet signalisert overfor Kommisjonen at vi legger til grunn at regelverk som omfatter bestemmelser om internalisering av eksterne kostnader og obligatorisk øremerking av inntekter faller inn under skatte- og avgiftspolitikk, som er unntatt EØS-avtalen.

Når det gjelder den europeiske bompengetjenesten vil denne føre til at man kan kjøre med en og samme bompengebrikke i hele Europa. En elektronisk EETS-brikke vil i tillegg til å kunne brukes i hele EU også kunne inneholde andre funksjonaliteter som tachograph og e-call. I tillegg fører elektronisk innkreving til en reduksjon i kødannelse fordi behovet for manuell innkreving bortfaller. Tjenesten er imidlertid fortsatt ikke operativ og det er uklart om og når det blir en realitet. Kommisjonen har derfor konkludert med at gjeldende regelverk ikke har virket som tilsiktet og at det er behov for en revisjon. Kommisjonen har uttalt at følgende forhold må på plass for å oppnå full samvirkningsevne mellom de ulike bompengesystemene:

  • En viss grad av teknisk harmonisering må være oppnådd for kommunikasjon mellom EETS-brikker, vegkantutstyret og administrasjonen til bompengeselskapet
  • Prosedyrer for å beregne og overføre bompengedata må være kompatible
  • Fjerning av rettslige barrierer og etablering av balanserte rettigheter og plikter for å kunne oppnå kontraktuelle avtaler mellom EETS-utsteder og alle bompengeselskapene for å være i stand til å tilby vegbrukeren en enkelt avtale som er gyldig i hele EU

Foreløpig er det uklart hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser en revisjon av regelverket vil kunne ha. Det er imidlertid blant annet gitt signaler om at byrdefordelingen mellom EETS-utsteder og bompengeinnkrever bør endres. Det jobbes for tiden i Norge med en bompengereform der det legges opp til at utstederrollen skal skilles ut fra bompengeselskapene.

Til toppen